Oorspronkelijke titel:
Fundamentals of the Esoteric Philosophy


G. de Purucker


1ste editie, 1932
2de herziene editie, 1979

Theosophical University Press
Post Office Box C
Pasadena, California 91109-7107

Vertaling van de 2de editie

isbn 9789070328474, gebonden

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.