INHOUD

 

TWEEDE DEEL
HET ONTSTAAN VAN DE MENS


Inleidende opmerkingen
          Over de archaïsche stanza’s en de vier voorhistorische continenten
          Het onvergankelijke heilige land
          Het land van de Hyperboreeërs
          Lemurië
          Atlantis
          De tropen aan de pool


AFDELING 1
VERTALING VAN STANZA’S MET TOELICHTINGEN
UIT HET GEHEIME BOEK VAN DZYAN


De stanza's

Stanza 1. Het begin van bewust leven
                 De mens, de derde logos
                 De hemelse bestuurders van de mensheid
                 Moedersterren en zusterplaneten
                 Drie soorten licht
                 De getallen van de schepping
                 De eerste oorlog in de hemel

Twee voordiluviaanse sterrenkundigen

Stanza 2. Zonder hulp faalt de natuur
                 De monsters van de Chaos
                 De ‘dubbele draak’
                 Schepping van goddelijke wezens volgens de exoterische verhalen
                 Wie zijn de vlammen?

De chronologie van de brahmanen
                 Het ras dat nooit sterft
                 Kosmogonie, een intelligent plan

Stanza 3. Pogingen tot het scheppen van de mens
                 De verschillende klassen van scheppers
                 De mens, een god in diervorm
                 ‘Vuren’, ‘vonken’ en ‘vlammen’

Stanza 4. Schepping van de eerste rassen
                 De overeenstemming van en de verschillen tussen de incarnerende krachten
                 Pitri’s van de goden en van de demonen
                 Wat Prometheus symboliseerde
                 De hamer van Thor
                 De goddelijke opstandelingen
                 De vader van de mens: de zon

Stanza 5. De evolutie van het tweede ras
                 Het geheime werk van Chiram
                 Het ‘naar buiten groeien’ van rassen
                 Leda, Castor en Pollux
                 De goddelijke hermafrodiet
                 Jah-Hovah androgyn
                 De joodse naam van God

Stanza 6. De evolutie van de ‘zweetgeborenen’
                 Dubbelgeslachtelijke voortbrenging
                 Het maagdelijke derde Ras
                 Enkele woorden over zondvloeden en Noachs
                 Verschillende zondvloeden
                 De Ark-symbolen
                 Konden er 18.000.000 jaar geleden mensen bestaan?
                 Spontane generatie
                 Het zonnestelsel in de Purana’s
                 Oceanen van koolzuur?

Stanza 7. Van het half-goddelijke ras tot de eerste mensenrassen
                 Monaden en Ronden
                 Een uitleg die tot nadenken stemt
                 Een heilige gehypnotiseerd
                 Zweetgeborenen en androgynen

Stanza 8. Evolutie van de zoogdieren. De eerste val
                 Archaïsche zoölogie
                 De zonde van de verstandeloze mensen

Mogelijke bezwaren tegen het voorafgaande

Stanza 9. De laatste evolutiestadia van de mens
                 De harige mensen van China [zie voetnoot]
                 De scheiding van de geslachten
                 De oorspronkelijke taal

Edens, slangen en draken
                 De hof van Eden, een school
                 Vliegende kamelen
                 Twee scholen van magie
                 De vliegende draken

De zonen van god en het heilige eiland
                 De tovenaars van Atlantis

Stanza 10. De geschiedenis van het vierde ras
                 De mysteriën bij de Maya’s
                 Mythen over satan
                 Mahasura en satan
                 De mens, de bleke schaduw van God
                 De vloek van Vasishta

Archaïsche leringen in de Purāna's en in Genesis. Stoffelijke evolutie
                 Van worm tot mens
                 Gelijkheid van het menselijke en het dierlijke embryo

Een panoramisch overzicht van de eerste rassen
                 De natuurlijke ‘val’
                 De symboliek van Kronos

Stanza 10. Vervolg
                 De gouden eeuw
                 De uiterlijke menselijkheid van de duivel

Zijn de reuzen een verzinsel?
                 De zeven maagdelijke jongelingen
                 De Tibetaanse Lilith
                 De mensenrassen zijn niet alle menselijk

De rassen met het ‘derde oog’
                 Occulte fysiologie
                 De evolutie van het oog
                 Het derde oog is nu een klier

De oorspronkelijke manu’s van de mensheid
                 De vier eerdere rassen
                 De esoterische betekenis van ‘vis’

Stanza 11. De beschaving en vernietiging van het vierde en vijfde ras
                 Degeneratie van de mensheid
                 Atlantis nu oceaanbodem
                 Klimaatveranderingen
                 Hoe men symbolen moet lezen
                 De voordiluviaanse Boeddha’s

Cyclopische ruïnes en kolossale stenen als getuigen voor het bestaan van reuzen
                 Levende, sprekende en bewegende stenen
                 Er is een god nodig om een mens te worden

Stanza 12. Het vijfde ras en zijn goddelijke leermeesters
                 De draak in de astronomie
                 Slangen en draken in verschillende stelsels van symboliek
                 De siderische en kosmische tekens
                 Onze goddelijke leermeesters
                 De oorsprong van de mythe van satan
                 Noach was een kabir, dus moet hij een demon zijn geweest
                 De oudste Perzische overleveringen over de polaire en de verzonken continenten
                 Westerse speculaties, gebaseerd op overleveringen van de Grieken en uit de Purana’s
                 De ‘vloek’ vanuit een filosofisch gezichtspunt

Aanvullende fragmenten uit een toelichting op de verzen van stanza 12
                 De oudste geschriften over Atlantis
                 De ondergang van Atlantis
                 De rassen, onderrassen en familierassen

Conclusie

AFDELING 2
DE ARCHAÏSCHE SYMBOLIEK VAN DE WERELDRELIGIES


Esoterische leringen in alle heilige geschriften bevestigd

16.    Adam-Adami
                    De kabbalistische vier Adams

17.    Het ‘heilige der heiligen’. Zijn ontaarding
                    Christelijke symboliek
                    De Brahma ‘met de vier gezichten’
                    De oude en de nieuwe Jehova

18.    Over de mythe van de ‘gevallen engel’ in haar verschillende aspecten
                    De boze geest: wie en wat?
                    De goden van het licht komen voort uit de goden van de duisternis
                    De vele betekenissen van de ‘oorlog in de hemel’

19.    Is pleroma de legerstede van Satan?
                    De personifiërende geest van Jehova
                    Het mysterium magnum
                    De logos en satan zijn één

20.    Prometheus, de titan
                    Zijn oorsprong in het oude India
                    De zegening die hij geeft

21.    Enoïchion – Henoch

22.    De symboliek van de mysterienamen Iao en Jehova en hun verband met het kruis en de cirkel
                    Kruis en cirkel
                    De val van het kruis in de stof

23.    De Upanishads in de gnostische literatuur
                    Wanneer de tijd niet meer zal zijn
                    De wijsheid van het goddelijke Zelf

24.    Het kruis en het Pythagorische tiental
                    De vijf dienaren van Poseidon
                    Het mysterie van het getal zes
                    Het kruis, een latere christelijke toevoeging

25.    De mysteriën van het zevental
                    Saptaparna
                    De Tetraktis in verband met de zevenhoek
                    Het zevenvoudige element in de Veda’s
                    Het zevental in de exoterische boeken
                    Zeven in de sterrenkunde, de wetenschap en de magie
                    De zeven zielen van de egyptologen


AFDELING 3
EEN CONFRONTATIE VAN DE WETENSCHAP
MET DE GEHEIME LEER


1.    Archaïsche of hedendaagse antropologie?
                  De occulte en de moderne leer
                  De wetenschap zwijgt bij elk vraagstuk

2.    De voorouders die de wetenschap aan de mensheid biedt
                  Verschillende methoden van voortplanting
                  Een pithecoïde mens gevraagd
                  Plastidulaire zielen en bewuste zenuwcellen
                  De atomen van onze ‘vader-Bathybius’

3.    De fossiele overblijfselen van de mens en de mensaap
                  Geologische feiten over de vraag van hun verwantschap
                  Onoverkomelijke moeilijkheden voor de darwinisten
                  Westers evolutionisme: de vergelijkende anatomie van de mens en de mensaap
                  Het argument van de ‘rudimentaire organen’
                  ‘Verkort weergegeven geschiedenis’ in de foetus
                  Het darwinisme en de oudheid van de mens: de mensapen en hun voorouders
                  Het bewijs uit schedels

4.    De duur van de geologische tijdperken, rascyclussen en de oudheid van de mens
                  De schets van de chronologie door Sayce
             (a) Hedendaagse wetenschappelijke beschouwingen over de ouderdom van de aardbol
                  De adept-sterrenkundige
             (b) Over ketens van planeten en hun veelvoudigheid
                  Bewustzijnstoestanden
                  Werelden, genoemd in de bijbel
             (c) Aanvullende opmerkingen over de esoterische geologische chronologie
                  Parallellisme van het leven
                  De twee wetenschappen tegenover elkaar gesteld
                  De paleolithische dierenschilder
                  De astrale mens, de oplossing
                  De kabbalisten en de wetenschap

5.    Organische evolutie en scheppende centra
                  Dhyan-Chohans en deze centra
             (a) De oorsprong en evolutie van de zoogdieren
             (b) De Europese paleolithische rassen. Oorsprong en verspreiding

6.    Reuzen, beschavingen en verzonken continenten in de geschiedenis
                  Een geheimzinnig volk
                  De zeven sabbatten
                  De ‘Openbaring’ en de ‘Geheime Leer’
                  Druïdenstenen
                  Rassen van reuzen
                  Mazdeïsche ‘zeven aarden’
             (a) Enkele mededelingen in de klassieken over de heilige eilanden en continenten
                  Het erfdeel van Atlantis
                  Het goden voortbrengende land
                  De macht van namen
                  De zonen van Coelus en Terra
                  Zuidelijk en noordelijk Atlantis
                  Niobe en haar kinderen
                  De tijdcyclussen
                  De titanen in gevangenschap

7.    Wetenschappelijke en geologische bewijzen voor het bestaan van verschillende verzonken continenten
                  Bevestiging van het occultisme door de geologie
                  Bewijs uit de flora
                  Atlantis nodig voor de etnologie
                  Astraea valt op haar hoofd
                  Communicatie tussen eilanden in de Grote Oceaan
                  Bewijs uit de taal
                  Ragon verklaart symbolen van vrijmetselaars
                  Het einde een passende inleiding tot de waarheid

 


De Geheime Leer 2:vii-xiii

© 1988 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag