Isis ontsluierd
Een sleutel tot de mysteries van oude en moderne
wetenschap en religie

H.P. Blavatsky

isbn 9789070328771, gebonden, eerste druk 2010, bestel boek

© 2010  Theosophical University Press Agency, Den Haag

 

      Inhoudsopgave     

 

Voorwoord

 

We zouden, indien mogelijk, dit boek graag uit handen houden van veel christenen, die geen baat zouden hebben bij het lezen ervan, en voor wie het niet werd geschreven. We doelen op mensen van wie het geloof in hun respectieve kerken zuiver en oprecht is, en die een zondeloos leven leiden, dat het schitterende voorbeeld weerspiegelt van de profeet van Nazareth, die de geest van waarheid luid aan de mensheid heeft verkondigd. Zulke mensen zijn er in elk tijdperk geweest. De geschiedenis bewaart de namen van velen als helden, filosofen, filantropen, martelaren en heilige mannen en vrouwen, maar hoeveel meer mensen hebben er geleefd en zijn er gestorven die alleen aan hen die in nauw contact met hen stonden bekend waren, en die alleen door hun nederige beschermelingen werden gezegend! Deze hebben het christendom veredeld, maar ze zouden dezelfde glans hebben gegeven aan elk ander geloof dat ze hadden beleden – want ze waren boven hun geloof uitgestegen. De goedheid van Peter Cooper en Elisabeth Thompson in Amerika, die geen orthodoxe christenen zijn, is niet minder christelijk dan die van barones Angela Burdett-Coutts in Engeland, die het wel is. En toch hebben zulke mensen, vergeleken met de miljoenen die christenen werden genoemd, altijd een kleine minderheid gevormd. Ze zijn in deze tijd te vinden op de kansel en in de kerkbanken, in paleizen en hutten; maar door het toenemende materialisme, de wereldlijkheid en huichelarij neemt hun aantal naar verhouding snel af. Hun liefdadigheid, en eenvoudige, kinderlijke geloof in de onfeilbaarheid van hun Bijbel, hun dogma’s en hun geestelijkheid, brengen al hun deugden, die in de aard van ons allen zijn ingeplant, tot volle werkzaamheid. We hebben persoonlijk zulke godvrezende priesters en geestelijken gekend, en het altijd vermeden met hen te debatteren, om ons niet schuldig te maken aan de wreedheid hun gevoelens te kwetsen; ook zouden we geen enkele leek zijn blinde vertrouwen willen ontnemen, wanneer alleen dit het hem mogelijk maakte een zuiver leven te leiden en kalm te sterven.

Dit tweede deel bevat een analyse van de religieuze opvattingen in het algemeen, en is in het bijzonder gericht tegen het theologische christendom, de grootste tegenstander van het vrije denken. Het bevat niet één woord tegen de zuivere leringen van Jezus, maar veroordeelt zonder pardon de ontaarding ervan tot verderfelijke kerkelijke stelsels, die rampzalig zijn voor het geloof van de mens in zijn onsterfelijkheid en zijn God, en die alle morele zelfbeheersing ondermijnen.

We dagen de dogmatische theologen uit die zowel geschiedenis als wetenschap aan banden zouden willen leggen; we dagen vooral het Vaticaan uit, waarvan de despotische aanmatiging de haat heeft gewekt van het grootste deel van de verlichte christenheid. Afgezien van de geestelijkheid zou alleen de logische denker, de onderzoeker, de moedige onderzoeker, zich moeten inlaten met boeken zoals dit. Zulke zoekers naar waarheid hebben de moed van hun eigen overtuiging.

 


Isis ontsluierd, 2:1-2

© 2010  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag