Kennis brengt verantwoordelijkheid met zich

 

Het is nooit zo dat de adept of ingewijde, of iemand die weet, het linkerpad mag volgen of in praktijk brengen. Nooit! Dat is altijd verkeerd; als we dat geloofden zouden we eenvoudig afdalen tot het peil van hen die zeggen: het doel heiligt de middelen. Wat wel waar is, is dat de sterke de zwakke helpt, dat de krachtige een helpende hand reikt en dat hij die weet de onwetende onderricht. Zij die het linkerpad volgen zijn altijd zwakkelingen, altijd in het duister – een synoniem voor het linkerpad – terwijl zij die zich op het rechterpad bevinden sterk en verlicht zijn en het licht aan hun zijde hebben.
    Kennis brengt zowel verantwoordelijkheid als kracht met zich en verplicht hen die haar bezitten ze voor allen te gebruiken, ongeacht of ze het rechter- of het linkerpad volgen. Als iemand die het rechterpad bewandelt zijn kennis, zijn wijsheid, zijn kracht kon misbruiken, zelfs tegen iemand op het linkerpad, dan zou hij niet tot rechts maar tot links behoren. De witte magiër helpt zelfs een broeder van de schaduw – niet om lager te dalen, maar om op te klimmen! Hij gebruikt kracht en wijsheid voor weldadige doeleinden, maar nooit door het linkerpad te volgen, wat niet alleen degradatie zou betekenen, maar terugval of achteruitgang. Er wordt dus van de beoefenaar van de werken van de rechterzijde, hij die het rechterpad volgt, meer verwacht dan van de aanhanger van de linkerzijde, want hij weet meer en heeft meer kracht; en kennis en kracht geven iemand verantwoordelijkheid.
    Laat geen ogenblik bij uzelf het denkbeeld toe dat u, omdat u kennis en macht heeft, het recht heeft die te misbruiken, of dat er minder van u wordt verwacht dan van hen die ze niet bezitten; met andere woorden, dat u vrijheid van handelen heeft. Het wil zeggen dat u ze alleen ten goede mag gebruiken, en dat betekent niet ziekelijke sentimentaliteit. Soms moet u uw sterke rechterhand gebruiken. Soms is de politieman even hard nodig als de verpleegster en we kunnen zeggen dat de juiste inzet van beiden tot de rechterzijde behoort. Misbruik van de een of van beiden behoort tot de linkerzijde. Kracht brengt ereplicht met zich. Kennis ereschuld. Noblesse oblige – een mooi oud Frans spreekwoord dat betekent dat adeldom verplichtingen met zich meebrengt. Het kenmerk van adeldom is de bereidheid zich op te offeren en verantwoordelijkheid voor anderen te dragen – lastdrager, helper te zijn. Niemand heeft zelfs in deze tijd het recht zich een gentleman te noemen als hij zijn eigen belangen laat voorgaan. Dat is niet het kenmerk van een gentleman.


Wind van de geest, blz. 294-5

© 2001 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag