Theosophical University Press Agency

pagina achteruit Inhoudsopgave pagina vooruit

Brieven van M en KH over de GL als een ‘drieledige productie’

De volgende brieven over het ‘drieledig’ schrijverschap van De geheime leer werden geschreven door de mahatma’s M en KH. Deze facsimile reproducties zijn gemaakt van de oorspronkelijke brieven in het Archief van de Theosophical Society, Pasadena.

Brief 1 is een kopie die de mahatma’s maakten van hun oorspronkelijke berichten aan dr. Hübbe-Schleiden uit Duitsland. Upasika staat voor HPB.

Bladzijde 1, door KH met blauw potlood geschreven, luidt:

Aan Hübbe Schleiden – kopie.

Ik vraag me af of dit briefje van mij een bijzondere plaats zou moeten krijgen onder de gereproduceerde documenten, en op welke eigenaardigheden van de ‘Blavatskiaanse’ schrijfstijl het het meest zal blijken te lijken? Dit is alleen bedoeld om de dr. te verzekeren dat ‘hoe meer bewijzen worden gegeven hoe minder het wordt geloofd’. Laat hij mijn raad opvolgen en deze beide documenten niet openbaar maken. Om hemzelf tevreden te stellen zal ondergetekende hem graag verzekeren dat De geheime leer, wanneer die klaar is, het drieledige product zal zijn van Upasika, M ∴ en de eenvoudige dienaar van de doctor. KH

S.E.C.

Bladzijde 2, door M met rood potlood diagonaal geschreven en nu heel vaag, luidt:

Als dit van enig nut of enige hulp kan zijn voor dr. Hübbe Schleiden – al betwijfel ik dat – verklaar ik, de ondergetekende eenvoudige fakir, dat De geheime leer gedeeltelijk door mijzelf en gedeeltelijk door mijn broeder KH aan Upasika is gedicteerd. M∴

In Brief 2, die het jaar daarop door M en KH werd gestuurd, wordt de oorspronkelijke verklaring over het auteurschap van De geheime leer herhaald. Het gedeelte dat door KH is geschreven is met blauw potlood; de tweede helft van de achterkant, met rood potlood diagonaal geschreven, is van M. De teksten luiden:

De verklaring die vorig jaar is gegeven dat De geheime leer, als die gereed is, het drieledige product zal zijn van Upasika, M en mijzelf was en is juist, hoewel sommigen niet alleen hebben getwijfeld aan de daarin gegeven feiten maar ook aan de echtheid van de boodschap waarin ze was opgenomen. Maak hiervan een kopie en bewaar ook de kopie van genoemde verklaring. Ze zullen beide van nut blijken te zijn op de dag waarop u, wat zal gebeuren zonder dat u erom vraagt, uit handen van dezelfde persoon aan wie de verklaring werd gegeven, het origineel zult ontvangen zodat u daarvan een kopie kunt maken;1 en dan kunt u de juistheid verifiëren van deze nu gezonden kopie. En dan is het misschien goed om aan hen die dat willen weten, duidelijk te maken welke gedeelten in De geheime leer door Upasika daarin zijn overgenomen, hoewel zonder aanhalingstekens, uit mijn eigen manuscript en misschien van M . . . hoewel dit laatste moeilijker is omdat zijn handschrift, zoals men dat kent, zeldzamer is en men minder bekend is met zijn stijl. Dit alles en meer zal noodzakelijk blijken te zijn naarmate de tijd voortschrijdt maar u zult daarop zeker kunnen wachten. KH

De dr. zal nog jarenlang in hetzelfde spoor blijven. Ga door en wees nergens bang voor. Ik sta naast u wanneer u dat het minst verwacht. Nee, dit is niet mijn persoonlijke stijl – deze is in een taal die u niet zou kunnen lezen – Ja, juist, de hele eeuw vormt een overgang – Details worden niet gegeven. M∴

1. [In zijn Dagboek, bij de datum 21 juli (1892), Londen, schrijft William Q. Judge: ‘. . . Hübbe-Schleiden komt aan, had gesprek. . . . Hij leent mij brieven van de meesters aan hem. Dezelfde als de kopieën die HPB mij zond.’ – KVM]


Een introductie tot De Geheime Leer, blz. 114-9

© 2021 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag