Oceaan van theosofie
William Quan Judge

Vertaling van: The Ocean of Theosophy

isbn 9789491433054, paperback, bestel boek

1ste druk 1996 (isbn 9789070328443)
2de herziene druk 2013

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2013  Theosophical University Press Agency, Den Haag

E-boek 2013 PDF (2,1 MB)

 


Inhoud

Voorwoord

1     Theosofie en de meesters
2     Algemene beginselen
3     De aardketen
4     De zevenvoudige samenstelling van de mens
5     Het lichaam en het astrale lichaam
6     Kama – verlangen
7     Manas
8     Reïncarnatie
9     Reïncarnatie (vervolg)
10   Argumenten voor reïncarnatie
11   Karma
12   Kamaloka
13   Devachan
14   Cyclussen
15   Differentiatie van de soorten – ontbrekende schakels
16   Paranormale wetten, krachten en verschijnselen
17   Paranormale verschijnselen en spiritisme

 


Oceaan van theosofie

© 2013  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag