Theosophical University Press Agency

Theosofie en broederschap

G.A. Marshall

In welk opzicht verschilt de Theosophical Society van andere organisaties die broederschap en wederzijdse hulpvaardigheid bevorderen? De meeste van deze broederschappen baseren zich niet op universele broederschap als een feit en essentieel beginsel in de natuur; ze erkennen dit niet maar beschouwen het als een resultaat dat men wil nastreven, een doel dat men wil bereiken.

Theosofie verkondigt daarentegen dat ieder individu in de menselijke familie niets anders is dan een straal van het Ene Leven, en dat we door die straal terug te volgen, ontdekken dat de hele mensheid verenigd is in de Overziel – zodat alle mannen, vrouwen en kinderen niet alleen maar broeders zijn, maar in feite en in essentie één. Niet alleen één wat soort betreft, niet één omdat ze in één samenleving zijn bijeengebracht, maar één in substantie en essentie, zoals de oceaan één is hoewel hij bestaat uit alle wateren die vanuit één bron daarin vloeien, en omdat de boom één is hoewel duizenden twijgen en bladeren er deel van uitmaken.

– G.A. Marshall

 

Andere artikelen over broederschap


Uit het tijdschrift Sunrise zomer 2007

© 2007 Theosophical University Press Agency