Theosophical University Press Agency

pagina achteruit Inhoudsopgave pagina vooruit

De Purana’s over de dynastie van Morya’s en over Kuthumi

[‘The Puranas on the dynasties of the Moryas and the Koothoomi’, The Theosophist, december 1883, blz. 99; CW 6:40-2]

In het Matsya-Purana (hfst. 272) wordt gezegd dat er 10 Morya’s over India zouden heersen, en ze zouden worden opgevolgd door de Sunga’s, en dat Satadhanvan de eerste van deze 10 Maurya’s (of Morya’s) zal zijn.

In het Vishnu-Purana (4:4) wordt gezegd dat er in de Surya-dynastie een koning is geweest, genaamd ‘Maru, die door de kracht van toewijding (yoga) nog altijd in het dorp Kalapa woont’, in de Himalaya, en die ‘in de toekomst de nieuwe stichter zal zijn van het kshatriya-volk in de zonnedynastie’, d.w.z. over vele duizenden jaren.1 In een ander deel van datzelfde Purana (4:24) wordt gezegd dat ‘bij het uitsterven van het volk van Nanda de Maurya’s2 zich meester zullen maken van de aarde, want Kautilya zal Chandragupta op de troon plaatsen’.3 Kol. Tod denkt dat Morya of Maurya een verbastering is van Mori, de naam van een rajput-stam. Volgens de tika (commentaar) op de Mahavansa zouden de vorsten van de stad Mori daarom Maurya’s zijn genoemd. Tarkavachaspati, een Sanskrietencyclopedist zegt dat het dorp Kalapa ten noorden van de Himalaya, en dus in Tibet, ligt. Hetzelfde wordt gezegd in hoofdstuk (skanda) 12 van het Bhagavata-Purana. ‘Het Vayu-Purana schijnt erop te duiden dat hij [Maru] de macht van de kshatriya’s in het toekomstige 19de yuga zal herstellen.’4 In het Vishnu-Purana (3:6) wordt gesproken over een rishi genaamd Kuthumi.5 Wil een van onze broeders vertellen welk verband onze mahatma’s met deze gerespecteerde figuren hebben?

R. Ragoonath Row
(Dewan Bahadoor) voorzitter van de Madras Theosophical Society

1. The Vishnu-Purana, vert. H.H. Wilson, deel 3, 1866, blz. 325.
2. Nadere bijzonderheden over deze legende ‘over de dynastie van de Morya-vorsten’ zijn volgens de Mahavansa te vinden in de Atthakatha van de priesters van Uttaravihara. – Red. Theosophist
3. Wilson, Op.cit., deel 4, 1868, blz. 186.
4. Op.cit., deel 3, blz. 325vn.
5. Op.cit., deel 3, blz. 60.


Aantekening van de redactrice:

In de boeddhistische Mahavansa wordt Chandagutta of Chandragupta, de grootvader van Asoka, een vorst van de Moriya-dynastie genoemd, wat hij zeker is geweest, of beter gezegd, wat ze zeker waren, want er zijn verschillende Chandragupta’s geweest. Deze dynastie is, zoals datzelfde boek vertelt, begonnen met bepaalde kshatriya’s (krijgers) van het Sakya-geslacht, nauw verwant met Gautama Boeddha, die de Himavantah (Himalaya) overtrokken, en ‘daar een heerlijke plek ontdekten die goed van water was voorzien en midden in een bos met hoge bo-bomen en andere bomen lag. Daar hebben ze een stad gesticht die naar haar Sakya-vorsten Moriya-nagara werd genoemd.’1

1. Vgl. M. Müller, A History of Ancient Sanskrit Literature, 1859, blz. 285, 289.

Prof. Max Müller beschouwde deze legende om twee redenen als een verzinsel: (1) de wens van de boeddhisten om hun koning Asoka, ‘de lieveling van de goden’, in verband te brengen met Boeddha, en zo de lasterpraatjes van hun brahmaanse tegenstanders dat Asoka en Chandragupta sudra’s waren, teniet te doen; en (2) omdat dit document niet strookt met zijn eigen theorieën en chronologie die berusten op de fantastische verhalen van de Griek Megasthenes en anderen. De vorsten van Moriya-nagara hebben hun naam niet gekregen van de rajput-stam de Mori’s, maar omgekeerd, want die stam werd zo bekend omdat ze bestond uit afstammelingen van de eerste vorst Moriya, de Nagari-Morya. Op het verdere lot van die dynastie wordt enig licht geworpen op blz. 39 en 40 (voetnoot) in het novembernummer [van 1883] van The Theosophist.1 Blz. 43 van dat tijdschrift geeft volledige bijzonderheden. Rishi Kuthumi wordt in verschillende Purana’s vermeld, en zijn Wetboek is een van de 18 wetboeken die door verschillende rishi’s zijn geschreven, en die in de bibliotheek van de Asiatic Society in Calcutta worden bewaard. Maar er is ons niet gezegd of er enig verband is tussen onze mahatma met die naam en de rishi, en we hebben niet het recht om over dit onderwerp te speculeren. Het enige wat we weten is dat beiden brahmanen uit het noorden zijn, en dat de Morya’s kshatriya’s zijn. Als een van onze broeders meer weet of in de heilige boeken iets over dit onderwerp kan ontdekken, dan horen we dat graag.

1. Zie ‘Sakyamuni’s plaats in de geschiedenis’, blz. 310-3&vn in dit boek.

De woorden: ‘De Maurya’s zullen zich meester maken van de aarde, want Kautilya zal Chandragupta op de troon plaatsen’ hebben volgens onze occulte filosofie een dubbele betekenis. In één betekenis hebben ze betrekking op de tijd van het vroege boeddhisme, toen een Chandragupta (Morya) koning was ‘over de hele aarde’, d.w.z. over de brahmanen die zichzelf beschouwden als de hoogste en enige vertegenwoordigers van de mensheid voor wie de aarde was geëvolueerd. De tweede betekenis is zuiver esoterisch. Over iedere adept of echte mahatma wordt gezegd dat hij meester is over de aarde door de macht van zijn occulte kennis. Daarom beschouwen de occultisten een reeks van 10 Morya’s, allemaal ingewijde adepten, als ‘meesters over de aarde’ of over al haar kennis. De namen ‘Chandragupta’ en ‘Kautilya’ hebben eveneens een esoterische betekenis. Onze broeder moet eens erover nadenken wat die Sanskrietwoorden betekenen, en dan zal hij misschien inzien welke betekenis de zin ‘want Kautilya zal Chandragupta op de troon plaatsen’ heeft voor de Morya’s die meester zijn over de aarde. We zouden onze broeder tevens eraan willen herinneren dat het woord ‘itihasa’, dat men gewoonlijk vertaalt met ‘geschiedenis’, door de sanskritisten wordt omschreven als de levensbeschrijving van een edele figuur, waarin tevens een verheven ethische en occulte betekenis schuilt.


H.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen, Deel 2: 1882 – 1887, blz. 371-3
isbn 9789491433177, paperback, eerste druk 2016, bestel boek

© 2016 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag