Theosophical University Press Agency

omslag boekH.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen

Deel 2: 1882 – 1887

isbn 9789491433177, paperback, eerste druk 2016, bestel boek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2016  Theosophical University Press Agency, Den Haag

E-boek 2016 PDF (5 mb)


Inhoud

Voorwoord van de vertalers

1882 (vervolg)

Reïncarnaties in Tibet
Foto’s van geesten (boekbespreking)
Nog een ‘orthodoxe’ vervolging!
Schijnbare ‘tegenstrijdigheden’
Theosofie en spiritisme
De harmonische eigenschappen van geuren
Kristalkijken
Isis ontsluierd en The Theosophist over reïncarnatie
Wat is stof en wat is kracht?
Dood en onsterfelijkheid
Is zelfmoord een misdaad?
Gedachten over Atlantis en over inwijding

1883

Een mysterieus volk
Redenen om te vasten
De boemannen van de wetenschap
De heilige kumbum-boom
Een meningsverschil met de theosofen
Bestaan de rishi’s nog?
Het vermogen om te genezen
Waar komt de term maanziek vandaan?
Devachan
De religie van de toekomst
Een paar gedachten over enkele wijze woorden van een wijs mens
De religie van Zarathoestra in het licht van de occulte filosofie
Relevante vragen
The Soul of Things
Het zevenvoudige beginsel in de esoterie
Chela’s en leken-chela’s
Devachan: Westerse kritiek en de oosterse opvatting

Bericht
Het werkelijke en het onwerkelijke
Droomleven
De verschillende bewustzijnstoestanden van devachan
Is het doden van een foetus een misdaad?
Transmigratie van de levensatomen
Enkele vragen naar aanleiding van Sinnetts Esoteric Buddhism
Antwoord aan een Engels lid van de TS
Verwerpen de adepten de neveltheorie?
Is de zon slechts een afkoelende massa?
Zullen de grote volkeren in een uur worden weggevaagd?
Is de maan dieper in de stof gedompeld dan de aarde?
Over de mineraalmonade
Wanneer Sankaracharya leefde (T. Subba Row)
‘Historische bezwaren’ – Waarom?
Fragmenten uit de esoterische geschiedenis
Filologische en archeologische ‘bezwaren’
Sakyamuni’s plaats in de geschiedenis
Door generaal A. Cunningham ontdekte inscripties (T. Subba Row)
Projectie van het dubbel
Bestond de schrijfkunst vóór Panini?
Antwoorden op enkele wetenschappelijke vragen
Ethiek en pantheïsme (Mohini M. Chatterji)
Voortijdige en uitzonderlijke groei
‘Precipitatie’
Een postume bezoeker: een verhaal over het tweede gezicht (Gustave Zorn)
Adepten en politiek (Chhabigram Dolatram)
De Purana’s over de dynastie van Morya’s en over Kuthumi

1884

Omgekeerde beelden van helderzienden
Slachtoffers van woorden
De theosofen en Irenaeus
Zijn chela’s mediums?
Astrologie
Karma
Mahatma’s en chela’s
Is het verlangen om te leven egoïstisch?
De holle aarde. Door M.L. Sherman
Kunnen de mahatma’s egoïstisch zijn?
A. Lillie’s hersenschimmen
Chela’s

1885

Spirituele vooruitgang

1886

Hebben dieren een ziel?
Isis ontsluierd en de Visishtadvaita
Occulte of exacte wetenschap?
Oude magie in de moderne wetenschap
Theorieën over reïncarnatie en geesten
Bezielde standbeelden
De theosofische mahatma’s

1887

Het indelen van ‘beginselen’
Rechters of lasteraars?
Over het indelen van beginselen

Illustraties

Tsongkhapa
Gematerialiseerde ‘geesten’
Zon met zonnevlekken
Sankaracharya


© 2016 Theosophical University Press Agency