Theosophical University Press Agency

pagina achteruit Inhoudsopgave pagina vooruit

Brief 5 – 1891

Vijfde jaarlijkse conventie – 26-27 april

Amerikaanse afdeling van de Theosophical Society
Steinert Hall, Boston, Massachusetts

Brief van H.P. Blavatsky, gedateerd 15 april 1891, voorgelezen door Annie Besant, middagzitting, 26 april

Vertaald op basis van het origineel in het handschrift van G.R.S. Mead, met uitzondering van de slotwoorden en ondertekening, bewaard in het archief van de Theosophical Society, Pasadena


Theosophical Society: Europese afdeling
19, Avenue Road,
Regent’s Park,
Londen, N.W., 15-4-1891

Aan de 5de conventie van de Amerikaanse afdeling van de Theosophical Society

Broedertheosofen:

In mijn algemene brief aan u liet ik met opzet na mijn oudste vriend en medewerker, W.Q. Judge, ook maar één keer te noemen, omdat ik vind dat zijn nooit aflatende en zelfopofferende inspanning voor de opbouw van de theosofie in Amerika speciale vermelding verdient.

Als W.Q. Judge er niet was geweest, dan zou de theosofie in de Verenigde Staten er niet zo voor staan als nu. Vooral hij heeft de beweging onder u opgebouwd en heeft op duizend manieren zijn volmaakte trouw aan de hoogste belangen van de theosofie en de Society bewezen.

Wederzijdse bewondering moet op een theosofische conventie geen rol spelen, maar ere wie ere toekomt, en ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om bij monde van mijn vriendin en collega, Annie Besant, in het openbaar mijn diepe waardering uit te spreken voor het werk van uw algemeen secretaris en om hem openlijk uit naam van de theosofie mijn oprechte dank en mijn diepgevoelde erkentelijkheid te betuigen voor het edele werk dat hij doet en heeft gedaan.

handtekening H.P. Blavatsky


H.P. Blavatsky aan de Amerikaanse conventies: 1888-1891, blz. 53-5

© 2022 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag