Theosophical University Press Agency

omslag Stem van de stilteDe stem van de stilte

H.P. Blavatsky

Fragmenten gekozen uit het ‘Boek van de gulden voorschriften’ voor het dagelijks gebruik van lanoes (discipelen), vertaald en van aantekeningen voorzien door HPB

Vertaling van: The Voice of the Silence (editie 1889)

isbn 9789491433252, gebonden, 4de herziene druk 2020, bestel boek

1ste druk 2000
2de druk 2001
3de herziene druk 2009 (9789070328672)
4de herziene druk 2020

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2020  Theosophical University Press Agency, Den Haag

E-boek 2020 PDF


opgedragen aan de weinigen

Inhoud

Voorwoord

I De stem van de stilte

II De twee paden

III De zeven poorten


© 2020 Theosophical University Press Agency