Theosophical University Press Agency

Encyclopedisch Theosofisch Woordenboek

Sarah Belle Dougherty

Een voorlopig manuscript is beschikbaar op:

https://www.theosociety.org/pasadena/etgloss/etg-hp.htm

Op 15 januari 1999 is de Theosophical University Press begonnen met het publiceren op internet, als een doorlopend project, van het Engelstalige manuscript van de Encyclopedic Theosophical Glossary, voorbereid onder leiding van G. de Purucker. Het zal in afleveringen* beschikbaar worden gesteld, te beginnen met de letters A en B. Het herzien van de Glossary door de redactie en door wetenschappers zal worden voortgezet ook nadat het hele manuscript voor het publiek toegankelijk is gemaakt.

*Sinds medio april 1999 is het volledige manuscript beschikbaar.

Het oorspronkelijke manuscript van dit naslagwerk dateert uit de jaren dertig en veertig. In 1930, kort nadat hij leider van de Theosophical Society werd, stelde dr. De Purucker voor dat de literaire commissie op het internationale hoofdkwartier (toen in Point Loma, Californië) ging werken aan een uitgebreid woordenboek van termen die in theosofische literatuur voorkomen – in eerste instantie in de geschriften van H.P. Blavatsky, maar ook in die van William Q. Judge, Katherine Tingley en hemzelf. Het moest wetenschappelijk nauwkeurig zijn en betrouwbare verklaringen bevatten van de leringen van de wijsheidstraditie. Tot de medewerkers behoorden Charles J. Ryan, Lydia Ross, Grace Knoche (Sr.), Gertrude W. van Pelt, Henry T. Edge, Joseph H. Fussell en Judith Tyberg, met Geoffrey Barborka als redacteur en projectleider. Dr. De Purucker heeft zelf niet veel van het materiaal geschreven, en ook niet geprobeerd grote verschillen in de kwaliteit van de bijdragen of van het verrichte onderzoek te elimineren. Hij heeft echter wel elke term nagekeken en waar nodig verbeteringen en aanvullingen gedicteerd tot eind mei 1941, waarna hij zich nog een jaar lang bezighield met het toelichten van openstaande vragen.

Hoewel men de Glossary als voltooid had beschouwd, is deze om verschillende redenen nooit gepubliceerd. In de jaren tachtig begon een redactieteam onder leiding van Grace F. Knoche, die alle verbeteringen had opgeschreven die dr. De Purucker van 1935 tot en met 1941 voor de Encyclopedic Theosophical Glossary dicteerde, aan een voorzichtige herziening van het manuscript. Hoewel het mogelijk was de interpunctie en het gebruik van hoofdletters te moderniseren, de stijl te verbeteren, de presentatie te verduidelijken en kennelijk verouderd materiaal te verwijderen, moet er nog veel aan worden gedaan: gezien de enorme vooruitgang op elk gebied van kennis sinds de jaren veertig, moet het manuscript grondig worden nagekeken, verbeterd en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het wetenschappelijk nauwkeurig is. Trefwoorden op slechts drie gebieden zijn nagekeken en herzien: de Tibetaanse termen zijn gecontroleerd door dr. Bruce C. Hall, de Perzische en Zoroastrische termen door Homa A. Garemani en de Scandinavische termen zijn door Elsa-Brita Titchenell geheel herschreven.

Voor veel mensen die theosofische literatuur bestuderen kan echter een groot deel van het materiaal zelfs in zijn huidige vorm waardevol zijn – vooral dat waarin theosofische en filosofische begrippen worden behandeld. Daarom heeft de Theosophical University Press besloten het onvoltooide manuscript op internet beschikbaar te stellen, ook in de hoop dat degenen die het gebruiken feitelijke of typografische fouten die ze vinden aan de Glossary-commissie zullen toesturen, alsmede hun opmerkingen en suggesties. De redacteurs zouden verwijzingen naar bronmateriaal ten aanzien van voorgestelde veranderingen op prijs stellen. Hierdoor kunnen belangstellenden actief eraan bijdragen dat de Glossary uiteindelijk het hoogwaardige en betrouwbare theosofische naslagwerk wordt dat dr. De Purucker en zijn medewerkers voor ogen hadden.


Uit het tijdschrift Sunrise mei/jun 1999

© 1999 Theosophical University Press Agency