Theosophical University Press Agency

omslag boekWind van de geest

G. de Purucker

Online editie (herzien 2022)

isbn 9789070328573, paperback, 2de herziene druk 2001 | bestel boek

Oorspronkelijke titel: Wind of the Spirit

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2022 Theosophical University Press Agency, Den Haag

E-boek 2011 PDF (1,1 MB)


Inhoud

Voorwoord

Wind van de geest

De erfenis van de mens is de mens zelf

Waar zijn de wijzen en zieners?

Het scheppen van uw lot

Het zwaartepunt van ons bewustzijn verleggen

Schoonheid en wetenschap

Altruïsme

Na de dood bent u uzelf

De verborgen oorzaak van menselijke conflicten

Beschaving is gebaseerd op het denken

Universaliteit en de esoterische traditie

Waar de meesters werken

Gebed en aspiratie

De enige uitweg

De rechtstreekse weg naar wijsheid

Wat is ouderdom?

Breng uw eigen verlossing tot stand

De opdracht van Pythagoras

Aan hen die treuren

Goddelijke evenredigheid

Waarom lachen we niet om onszelf?

De beschermengel

Het wereldprobleem en zijn oplossing

Inwijding en lijden

Het wegen van het hart

Bezieling van de mens

De essentie van de boodschap van H.P. Blavatsky

De yoga van de theosofie

Het begrijpende hart

Karma: aangenaam en onaangenaam

Jonge mensen en theosofie

Materialisme, een verloren zaak

Zichzelf geven

De maagdelijke geboorte

Laat het christuskind leven

De exoterische en de esoterische HPB

Het visioen van de Heer Boeddha

Gedragsregels

Gezond verstand in het gezin

Overwin de twijfel

Een houding die getuigt van evenwicht en visie

Vergeving en de werking van karma

De wereld veroveren door ideeën

Fouten maken

Karmische gevolgen en het bardo

Hulp van de leraren

Het loon van zelfvergetelheid

De kerstboom

‘Mij komt de wraak toe’

Het menselijk bewustzijn

Theosofen en het gebed

De verantwoordelijkheid van wetenschappers

Kracht en evenwicht in het occultisme

Waak over uw gedachten

Angst, de grote vernietiger

Verlies van de ziel en onoprechtheid

Het verband tussen het eindige en het oneindige

Misbruik van de vrije wil

‘Leid ons niet in verzoeking’

Het onoverwinnelijke vuur van de geest

Predestinatie

Waar twee of drie zijn vergaderd

Wat is waarheid?

Goede voornemens

Wij hebben geen dogma’s

Bemoediging op het pad

De natuur in stil gebed

Twee manieren om de werkelijkheid te zien

Plicht en moreel evenwicht

Eén leven – één wet

De theosofie van China

Kracht door oefening

Engel en demon

Over genezing

De mens in een rechtvaardig en geordend heelal

Waar is waarheid te vinden?

De heuvel van inzicht

Drie aspecten van karma

Hoe Pasen een christelijk feest werd

Tijd, duur, en het eeuwige nu

De orakels uit de oudheid

Hoe werkt de natuur na de dood?

Hulp van de goden

Wijn als mystiek symbool

De vier yuga’s

De toetssteen van de waarheid

Hoe kunt u reïncarnatie bewijzen?

Kennis brengt verantwoordelijkheid met zich

De duivel

De levende boeddha's in Tibet

Gedachten over karma

Overwin met mildheid en vriendelijkheid

De oude leer van het plaatsvervangende lijden

De gouden keten van de platonische opvolging

Verdwenen continenten en onze Atlantische erfenis

Het leren kennen van de werkelijkheid in drie fasen

Aham asmi parabrahma

Verklarende woordenlijst

Chronologie


© 2022 Theosophical University Press Agency