Theosophical University Press Agency

Omslag GLDe geheime leer

De synthese van wetenschap, religie en filosofie

H.P. Blavatsky

Inhoud deel 1

Inhoud deel 2

isbn 9789491433238, gebonden, 2 delen, bestel bij bol.com

Oorspronkelijke titel: The Secret Doctrine (Eerste druk, Londen 1888)

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Eerste druk 1988
Tweede druk 1997
Derde druk 2008 (isbn 9789070328214)
Vierde herziene druk 2019

© 2019  Theosophical University Press Agency, Den Haag

E-boek 2019 PDF Deel 1 (6 mb)
E-boek 2019 PDF Deel 2 (8 mb)


© 2019 Theosophical University Press Agency