Theosophical University Press Agency

pagina achteruit Inhoud deel 2 pagina vooruit Inhoud deel 1

Opdracht v

[2 inleidende citaten] xv

Inleidende opmerkingen 1

Over de oeroude stanza’s en de vier prehistorische continenten 1

Het Onvergankelijke Heilige Land 6
Het land van de Hyperboreeërs 6
Lemurië 7
Atlantis 8
De tropen aan de pool 11

Afdeling 1
Vertaling van stanza’s met toelichtingen
uit het geheime Boek van Dzyan

[Eén inleidend citaat] 14

De stanza’s 15

Stanza 1. Het begin van bewust leven 23

De mens, de derde logos 26
De hemelse bestuurders van de mensheid 31
Moedersterren en zusterplaneten 35
Drie soorten licht 40
De getallen van de schepping 42
De eerste oorlog in de hemel 49

Twee antediluviale astronomen 51

Stanza 2. Zonder hulp schiet de natuur tekort 56

De monsters van de chaos 56
De ‘dubbele draak’ 61

Schepping van goddelijke wezens volgens de exoterische verhalen 62

Stanza 2 – vervolg 68

De chronologie van de brahmanen 71

Het ras dat nooit sterft 73
Kosmogonie, een intelligent plan 80

Stanza 3. Pogingen tot het scheppen van de mens 82

De verschillende klassen van scheppers 84
De mens, een god in diervorm 88
‘Vuren’, ‘vonken’, en ‘vlammen’ 91

Stanza 4. Schepping van de eerste rassen 94

De overeenstemming van en de verschillen tussen de incarnerende krachten 96

Pitri’s van de goden en van de demonen 97

Stanza 4 – vervolg 99

Wat Prometheus symboliseerde 104
De hamer van Thor 108
De goddelijke opstandelingen 113
De vader van de mens: de zon 116

Stanza 5. De evolutie van het tweede ras 121

Het geheime werk van Chiram 125
Het ‘naar buiten groeien’ van rassen 130
Leda, Castor en Pollux 135

De goddelijke hermafrodiet 138

Jah-Chavah androgyn 139
De joodse naam van God 141

Stanza 6. De evolutie van de ‘zweetgeborenen’ 146

Tweeslachtige voortbrenging 148
Het maagdelijke derde ras 151

Enkele woorden over zondvloeden en Noachs 154

Verschillende zondvloeden 157
De ark-symbolen 160

Konden er 18.000.000 jaar geleden mensen bestaan? 166

Spontane generatie 168
Het zonnestelsel in de Purana’s 173
Oceanen van koolzuur? 178

Stanza 7. Van het halfgoddelijke ras tot de eerste mensenrassen 180

Monaden en ronden 187
Een uitleg die tot nadenken stemt 191
Een heilige gehypnotiseerd 195
Zweetgeborenen en androgynen 198

Stanza 8. Evolutie van zoogdieren – de eerste val 202

De oude zoölogie 206
De zonde van de verstandeloze mensen 207

Mogelijke bezwaren tegen het voorafgaande 208

Stanza 9. De laatste evolutiestadia van de mens 215

De harige mensen van China 220
De scheiding van de geslachten 222
De oorspronkelijke taal 224

Edens, slangen, en draken 227

De hof van Eden, een school 229
Vliegende kamelen 231
Twee scholen van magie 238
De vliegende draken 247

De zonen van God en het heilige eiland 248

De tovenaars van Atlantis 252

Stanza 10. De geschiedenis van het vierde ras 256

Henoch, een boek over inwijding 259
Mythen over Satan 262
Mahasura en Satan 267
De mens, de bleke schaduw van God 273
De vloek van Vasishtha 279

Oude leringen in de Purana’s en in Genesis: fysieke evolutie 283

Van worm tot mens 288
Menselijke en dierlijke embryo’s komen overeen 292

Een panoramisch overzicht van de eerste rassen 297

De natuurlijke ‘val’ 301
De symboliek van Kronos 304

Stanza 10 – vervolg 306

De gouden eeuw 308
Duivels bestaan alleen in de mens 309

Zijn de reuzen een verzinsel? 312

De zeven maagdelijke jongelingen 317
De Tibetaanse Lilith 321
De mensenrassen zijn niet alle menselijk 323

De rassen met het ‘derde oog’ 326

Occulte fysiologie 333
De evolutie van het oog 337
Het derde oog is nu een klier 339

De oorspronkelijke manu’s van de mensheid 346

De vier eerdere rassen 351
De esoterische betekenis van ‘vis’ 353

Stanza 11. De beschaving en vernietiging van het derde en vierde ras 357

Degeneratie van de mensheid 360
Atlantis nu oceaanbodem 367
Klimaatveranderingen 372
Hoe men symbolen moet lezen 378
De antediluviale boeddha’s 383

Cyclopische ruïnes en kolossale stenen als getuigen voor het bestaan van reuzen 385

Levende, sprekende, en bewegende stenen 390
Er is een god nodig om een mens te worden 394

Stanza 11 – vervolg 395

Stanza 12. Het vijfde ras en zijn goddelijke leraren 396

De draak in de astronomie 399

Slangen en draken in verschillende stelsels van symboliek 400

De siderische en kosmische tekens 402

Onze goddelijke leraren 412

De oorsprong van de mythe van Satan 427

Noach was een kabir, dus moet hij een demon zijn geweest 440

De oudste Perzische overleveringen over de polaire en de verzonken continenten 444

Westerse speculaties, gebaseerd op overleveringen van de Grieken en uit de Purana’s 454

De ‘vloek’ vanuit een filosofisch oogpunt 462

Aanvullende fragmenten uit een toelichting op de verzen van stanza 12 478

De oudste geschriften over Atlantis 480
De ondergang van Atlantis 482
De rassen, onderrassen, en familierassen 490

Conclusie 494

Afdeling 2
De oeroude symboliek van de wereldreligies

Esoterische leringen in alle heilige geschriften bevestigd 509

16. Adam-Adami 513

De kabbalistische vier Adams 518

17. Het ‘heilige der heiligen’; zijn ontaarding 521

Christelijke symboliek 525
De Brahma ‘met de vier gezichten’ 528
De oude en de nieuwe Jehovah 532

18. Over de mythe van de ‘gevallen engel’ in haar verschillende aspecten 539

A. Wie en wat is de boze geest? 539
B. De goden van het licht komen voort uit de goden van de duisternis 548
C. De vele betekenissen van de ‘oorlog in de hemel’ 558

19. Is pleroma de verblijfplaats van Satan? 575

De impersonerende geest van Jehovah 578
Het mysterium magnum 581
De logos en Satan zijn één 585

20. Prometheus, de titan 590

Zijn oorsprong in het oude India 590
De zegening die hij geeft 595

21. Enoichion – Henoch 602

22. De symboliek van de mysterienamen Iao en Jehovah, en hun verband met het kruis en de cirkel 610

A. Kruis en cirkel 620
B. De val van het kruis in de stof 630

23. De Upanishads in de gnostische literatuur 641

Wanneer de tijd niet meer zal zijn 644
De wijsheid van het goddelijk zelf 645

24. Het kruis en het pythagorische tiental 652

De vijf dienaren van Poseidon 657
Het mysterie van het getal zes 663
Het kruis, een latere christelijke toevoeging 668

25. De mysteries van het zevental 672

A. Saptaparna 672
B. De tetraktis in verband met de zevenhoek 681
C. Het zevental in de Veda’s 689
D. Het zevental in de exoterische boeken 696
E. Zeven in de astronomie, wetenschap, en magie 704
F. De zeven zielen van de egyptologen 717

Afdeling 3
Appendices
Een vergelijking tussen de wetenschap en de geheime leer

1. Oude of hedendaagse antropologie? 733

De occulte en de moderne leer 738
De wetenschap zwijgt bij elk vraagstuk 743

2. De voorouders die de wetenschap de mens biedt 746

Verschillende methoden van voortplanting 749
Een pithecoïde mens gevraagd 761

Plastidulaire zielen en bewuste zenuwcellen 762

De atomen van onze ‘vader-Bathybius’ 767

3. De fossiele overblijfselen van de mens en de mensaap 768

A. Geologische feiten betreffende hun verwantschap 768

Onoverkomelijke problemen voor de darwinisten 770

B. Westers evolutionisme: de vergelijkende anatomie van de mens en de mensaap 774

Het argument van de ‘rudimentaire organen’ 777
‘Verkort weergegeven geschiedenis’ in de foetus 778

C. Het darwinisme en de ouderdom van de mens: de mensapen en hun voorouders 780

Het bewijs op basis van schedels 782

4. De duur van de geologische tijdperken, rascyclussen, en de ouderdom van de mens 785

De schets van de chronologie door Sayce 786

A. Hedendaagse wetenschappelijke beschouwingen over de ouderdom van de aardbol 789

De adept-astronoom 795

B. Over ketens van planeten en hun veelvoudigheid 795

Bewustzijnstoestanden 797
Werelden, genoemd in de Bijbel 800

C. Aanvullende opmerkingen over de esoterische geologische chronologie 806

Vergelijking van theorieën over de ontwikkeling van het leven 809

De twee wetenschappen naast elkaar gezet 809
De paleolithische graveerkunst 819
De astrale mens, de oplossing 828
De kabbalisten en de wetenschap 831

5. Organische evolutie en scheppende centra 832

Dhyani-chohans en deze centra 833

A. De oorsprong en evolutie van de zoogdieren 835
B. De Europese paleolithische rassen: oorsprong en verspreiding 840

6. Sporen van reuzen, beschavingen, en verzonken continenten in de geschiedenis 844

Een mysterieus volk 845
De zeven sabbatten 850
De Openbaring en de geheime leer 851
Druïdenstenen 855
Rassen van reuzen 859
Mazdeïsche ‘zeven aarden’ 863

Enkele mededelingen in de klassieken over de heilige eilanden en continenten 865

Het erfdeel van Atlantis 868
Het goden voortbrengende land 870
De macht van namen 872
De zonen van Caelus en Terra 874
Zuidelijk en noordelijk Atlantis 875
Niobe en haar kinderen 876
De tijdcyclussen 878
De titanen in gevangenschap 882

7. Wetenschappelijke en geologische bewijzen voor het bestaan van verschillende verzonken continenten 884

Bevestiging van het occultisme door de geologie 885
Bewijs op basis van de flora 887
Atlantis nodig voor de etnologie 888
Astraea valt op haar hoofd 892
Communicatie tussen eilanden in de Grote Oceaan 896
Bewijs op basis van de taal 898

En nu tot besluit 902

Ragon verklaart symbolen van vrijmetselaars 904
Het einde, een goede inleiding tot de waarheid 907


De geheime leer, 2:vii-xiii
isbn 9789491433238, gebonden, 4de herziene druk 2019, bestel boek

© 2019 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag