Theosophical University Press Agency

omslag boekOcculte verhalen

H.P. Blavatsky en W.Q. Judge

Vertaling

isbn 9789070328733, paperback, 2de herziene druk 2010, bestel boek

1ste druk 1999 (isbn 9789070328511)
2de herziene druk 2010

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2010  Theosophical University Press Agency, Den Haag

E-boek 2010 PDF (1 mb)

Luisterboek


Inhoud

Occulte verhalen van H.P. Blavatsky

Griezelverhalen (Nightmare Tales)

Een behekst leven
De echogrot
Het lichtgevende schild
Uit de poolstreek
De bezielde viool

Andere verhalen

Karmische visioenen
Een onopgelost mysterie
Kan het astrale lichaam een moord plegen?
De legende van de blauwe lotus

Occulte verhalen van W.Q. Judge

Een allegorie
Ware vooruitgang
Ierland
Papyrus
Een merkwaardig verhaal
Het bloed van de slang
Het magische scherm van de tijd
Het dolende oog
De galerij van de levende beelden
De huid van de aarde
Het draaien van het wiel
Waar de rishi’s leefden
De leer van de Perzen
De komst van de slang
Een eigenaardig verhaal

Bronvermelding


© 2022 Theosophical University Press Agency