Theosophical University Press Agency

Omslag boekSleutel tot de theosofie

Een heldere uiteenzetting van enkele basisgedachten van de tijdloze wijsheid

H.P. Blavatsky

Vertaling van: The Key to Theosophy, 1889

isbn 9789491433313, paperback, 2023, bestel boek

1ste druk 1985
2de herziene druk 2023

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2023  Theosophical University Press Agency, Den Haag

E-boek 2023 PDF


Inhoud

Voorwoord 1

1. Theosofie en de Theosophical Society

Betekenis van de naam 3
Het beleid van de Theosophical Society 6
De wijsheid-religie is in elk tijdperk esoterisch 8
Theosofie is geen boeddhisme 12

2. Exoterische en esoterische theosofie

Wat de hedendaagse Theosophical Society niet is 15
Theosofen en leden van de TS 18
Het verschil tussen theosofie en occultisme 22
Het verschil tussen theosofie en spiritisme 24
Waarom vindt de theosofie erkenning? 30

3. De werkwijze van de TS

De doelstellingen van de Society 34
De gemeenschappelijke oorsprong van de mens 35
Onze andere doelstellingen 40
De heiligheid van de gelofte 41

4. Het verschil tussen de Theosophical Society en de theosofie

Zelfverbetering 44
Het abstracte en het concrete 47

5. De basisleringen van de theosofie

Over God en het gebed 51
Is bidden noodzakelijk? 55
Bidden doodt het zelfvertrouwen 59
De oorsprong van de menselijke ziel 61
De boeddhistische leringen over het bovenstaande 63

6. Theosofische leringen over de natuur en de mens

Het één-zijn van alles in alles 68
Evolutie en illusie 69
De zevenvoudige samenstelling van onze planeet 71
De zevenvoudige aard van de mens 73
Het verschil tussen ziel en geest 75
De Griekse leringen 78

7. De verschillende toestanden na de dood

De fysieke en de spirituele mens 82
Over eeuwige beloning en straf; en over nirvana 88
De verschillende ‘beginselen’ in de mens 94

8. Over reïncarnatie of wederbelichaming

Wat is geheugen volgens de theosofische leer? 99
Waarom herinneren we ons onze vorige levens niet? 102
Individualiteit en persoonlijkheid 107
Beloning en straf van het ego 110

9. Kamaloka en devachan

Het lot van de lagere ‘beginselen’ 115
Waarom theosofen niet geloven in de terugkeer van zuivere ‘geesten’ 117
Enkele woorden over de skandha’s 123
Het bewustzijn na de dood en na de geboorte 126
Wat wordt er precies met vernietiging bedoeld? 130
Duidelijke termen voor de zeven beginselen 137

10. De aard van ons denkbeginsel

Het mysterie van het ego 142
De samengestelde aard van manas 146
De leer wordt in het evangelie van Johannes onderwezen 149

11. De mysteries van reïncarnatie

Periodieke wederbelichamingen 158
Wat is karma? 161
Wie zijn zij die weten? 174
Het verschil tussen geloof en kennis; blind of op redenering gebaseerd geloof 176
Heeft God het recht te vergeven? 180

12. Wat is praktische theosofie?

Plicht 184
Hoe staat de TS tegenover politieke hervormingen? 187
Zelfopoffering 191
Naastenliefde 195
Theosofie voor het volk 198
Hoe de leden de Society kunnen helpen 200
Wat een theosoof niet moet doen 201

13. Misvattingen over de Theosophical Society

Theosofie en ascese 207
Theosofie en het huwelijk 210
Theosofie en onderwijs 211
Waarom is er zoveel vooroordeel tegen de TS? 217
Is de Theosophical Society een winstgevende onderneming? 224
De medewerkers van de TS 228

14. De ‘theosofische mahatma’s’

Zijn het ‘verlichte geesten’ of ‘verdoemde geesten’? 230
Het misbruik van heilige namen en woorden 239

15. De toekomst van de Theosophical Society 243

Verklarende woordenlijst 247

A-D
E-M
N-Z

Appendix 309

Index 315


© 2023 Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag