Het Theosofisch Genootschap

Inspiratie voor ons dagelijks leven

Hoeveel geld we ook vergaren, hoeveel schoolse kennis we ook bezitten, hoeveel schitterende bouwwerken we ook laten verrijzen in naam van de beschaving, het zal ons niet baten. Als we niet beter gaan begrijpen wat broederlijke verdraagzaamheid inhoudt, zullen onze inspanningen voor de toekomst vergeefs zijn. Katherine Tingley

De dwaas zoekt het geluk ver weg; de wijze kweekt het om zich heen. James Oppenheim

De beste en mooiste dingen in de wereld kunnen niet worden gezien of aangeraakt. Ze moeten met ons hart worden gevoeld.
Helen Keller

In de oudheid studeerde men om zichzelf te verbeteren; de mensen van nu studeren om indruk te maken op anderen.
Confucius

Timmerlieden vormen het hout; pijlenmakers maken pijlen; de wijze vormt zichzelf.
Gautama Boeddha

Theosofie is de wetenschap van het leven, de kunst van het leven. HPB

We dragen in onszelf de wonderen die we buiten onszelf zoeken. Sir Thomas Browne

Een leven zonder liefde is van geen betekenis. Liefde is het levenswater. Drink haar met hart en ziel op. Rumi

Mensen geven niet om hoeveel je weet tot ze weten hoeveel je om mensen geeft. Anoniem

Het enige blijvende geluk dat de mens op aarde kent, ligt in ware spirituele dienstbaarheid.
G. de Purucker

roze bloem

Het is gemakkelijker om tien delen met filosofische geschriften te vullen dan om één principe in praktijk te brengen.
Leo Tolstoi

De toekomst moet je niet voorzien, je moet hem mogelijk maken. Antoine de Saint-Exupéry

We zijn in de kern spirituele wezens op weg naar een meer volledige manifestatie van onze innerlijke goddelijkheid.
Ingrid Van Mater

Doe maar gewoon, streef naar eenvoud, verminder egoïsme, heb weinig verlangens. Laozi

De werkelijk edele mens is hij die zijn kinderhart niet heeft verloren. Mencius

Onze inwijdingskamer bevindt zich niet in een tempel met vier muren en een dak en een mooie gong, maar in de ervaringen van het dagelijks leven. James A. Long

Als je in je hart een bloeiende boom draagt, dan zal een vogel daarin komen zingen.
Chinees gezegde

Men moet tijd nemen voor zelfanalyse. Er moet tijd zijn voor een kalme, nadenkende geesteshouding. Verdiep u in de omstandigheden waarin u verkeert, in de motieven die u tot een bepaald streven of werk aanzetten, en stel dan met volstrekte eerlijkheid vast of ze zelfzuchtig, onzelfzuchtig, of van gemengde aard zijn. Dit proces zal verheffend en verhelderend werken, omdat het geweten actief is. Het is in werkelijkheid een bekentenis aan het hoger zelf, de godheid in u. Katherine Tingley

Sommige mensen zullen nooit iets leren, omdat ze alles te snel begrijpen. Alexander Pope

De kennis is trots omdat ze zoveel heeft geleerd, maar de wijsheid is bescheiden omdat er meer te weten is. William Cowper

zon

De waarheid hoeft geen bokshandschoenen aan te trekken. Anoniem

Laat de wijze niet het slechte van anderen opmerken, noch wat anderen al of niet hebben gedaan; laat hij letten op wat hijzelf heeft gedaan en wat hij nog niet heeft gedaan.
Dhammapada, 4:50

Het doel van gisteren is het uitgangspunt van morgen. Carlyle

Een mens moet zoeken naar wat er is, en niet naar wat hij denkt dat er moet zijn. Albert Einstein

Onze sterfdag, waarvoor we bang zijn, is slechts de verjaardag van de eeuwigheid. Seneca

Ik hou er meer van mijn ziel te vormen dan haar te meubileren. Montaigne

Wacht niet. Het juiste moment dient zich nooit aan. Napoleon Hill

Je kunt nooit de oceaan oversteken als je niet de moed hebt om de kust uit het oog te verliezen.
Christopher Columbus

Doe eerst het noodzakelijke, dan wat mogelijk is, en vóór je het weet, volbreng je het onmogelijke.
Franciscus van Assisi

Grote werken zijn opgebouwd uit vele kleine daden. Laozi

orchidee

Leer alles kennen, maar blijf zelf onbekend.
Gnostische spreuk

Slechte of grove gedachten zijn schadelijker dan het eten van een berg vlees. W.Q. Judge

Onnadenkend respect voor autoriteit is de grootste vijand van de waarheid. Albert Einstein

Zoek binnenin uw lichaam – het heiligdom van uw gewaarwordingen – in het onpersoonlijke naar de ‘eeuwige mens’; en als u die heeft ontdekt, zie naar binnen: u bent Boeddha.
De stem van de stilte, blz. 24

Er zijn slechts twee manieren om door het leven te gaan. Eén is alsof niets een wonder is. De andere alsof alles dat is. Ik geloof in de laatste.
Albert Einstein

De ongeletterden van de toekomst zijn niet zij die niet kunnen lezen of schrijven, maar zij die niet kunnen leren, afleren en opnieuw leren.
Alvin Toffler

Engelen kunnen vliegen omdat ze zo luchtig naar zichzelf kijken. Gilbert K. Chesterton

Alle vreugde in de wereld komt voort uit de wens dat anderen gelukkig zijn. Alle ellende in de wereld komt voort uit het verlangen naar plezier alleen voor onszelf. Shantideva

Oordeel niet uit boosheid, want hoewel de boosheid voorbijgaat zal het oordeel blijven. W.Q. Judge

Als er kwaad over u wordt gesproken en het waar is, verbeter dan uzelf; als het een leugen is, lach er dan om. H.P. Blavatsky

zon door bomen

De enige manier om een vriend te krijgen is er een te zijn. Ralph Waldo Emerson

Wees vredig, stil, in harmonie. Leef in liefde, onpersoonlijke liefde. Streef altijd naar dat wat u het edelste en beste vindt, en laat al het andere los. Wees uzelf, uw spirituele zelf. G. de Purucker

Zelfkritiek voorkomt onvriendelijke kritiek op anderen, en zij die hun eigen zwakheden kennen en deze proberen te overwinnen, hebben altijd het meeste begrip voor de zwakheden van anderen.
W.Q. Judge

In de eerste plaats en bovenal geloof ik in mijn eigen onsterfelijke ziel, die alle gaven en vermogens in zich draagt van het goddelijke onbekende waaruit ze is voortgekomen. W.Q. Judge

Probeer hem te vinden die nog minder weet dan u, en vertel hem over de wet.
H.P. Blavatsky, De stem van de stilte, blz. 35

Laten we niet boos terugkijken of bang vooruitkijken, maar bewust om ons heen kijken.
J. Thurber

Er is geen grotere fout dan kwaadwilligheid tegenover anderen, geen grotere deugd dan goedwillendheid tegenover allen.
W.Q. Judge

Als u uzelf wilt kennen, bekijk het gedrag van anderen. Als u anderen wilt begrijpen, kijk in uw eigen hart. Goethe

De grootste ontdekking van elke generatie is dat mensen hun leven kunnen veranderen door hun denken te veranderen.
A. Schweitzer

Wij krijgen altijd, door een opmerkelijke wet van de natuur, zelf warmte en leven als we die aan anderen proberen te geven.
W.Q. Judge

gele orchidee

Zelfkennis is het kind van liefdevolle daden.
H.P. Blavatsky, De stem van de stilte, blz. 29

Volmaakte liefde bant alle angst uit.
G. de Purucker

Geluk hangt af van wat je kunt geven, niet van wat je kunt krijgen. Gandhi

God sluit soms één deur om honderd andere open te zetten. Servisch spreekwoord

De oesterschelp wordt niet met parelen gevuld, aleer zij zich tevreden sluit in stil geduld. Rumi

Verblinde mens, hoe kun je struikelen op een recht, natuurlijk pad? Wees spontaan in je eigen Zelf, en vindt de weg die je in jezelf kunt ontdekken.
Jadubindu

Het hoofddoel van de T.S. is niet zozeer gelegen in het bevredigen van individuele aspiraties dan wel in het dienen van onze medemensen.
Mahatma brieven

In plaats van de verblindende en verlammende tirannie van geloofsartikelen en dogma’s zouden we de vrijheid moeten hebben de heldere, frisse levenslucht in te ademen en in onszelf de oneindigheid te ontdekken. Katherine Tingley

Geheim en verborgen in het hart van de wereld en in het hart van de mensen is het licht dat alle leven kan verlichten, de toekomst en het verleden.
Mabel Collins

De eerste stap in liefhebben is te leren vergeven. G. de Purucker

spiraalheelal

Niemand is uw vijand – niemand is uw vriend. Allen zijn evenzeer uw leraren. Mabel Collins

Overal waar het hart regeert is het geestelijke aanwezig, want het hart is de zetel van de ziel.
Katherine Tingley

Leid mij van het niet-werkelijke naar het werkelijke, leid mij uit het duister naar het licht, leid mij uit de dood naar het leven.
Brihad-Aranyaka Upanishad

Ondanks het zielenleed en de droefheid die we in onze blindheid voelen, strijkt de wind van de geest over de aarde; hij herschikt, herschept en brengt nieuwe vormen voort. G. de Purucker

Wees liefdevol en verdraagzaam als de tuinman die voor de bloei van de roos de pijn van haar doornen met een glimlach ondergaat. Anoniem

Laten we onze kennis met elkaar delen en hand in hand samenwerken om de wereld die gaat komen tevoorschijn te brengen.
Anoniem

Wees als de boom die de hand die hem schudt met bloemen bedekt. Japans spreekwoord

Ik stierf als mineraal, en werd plant; Ik stierf als plant en verscheen als dier; ik stierf als dier en werd mens. Waarom zou ik bang zijn? Wanneer werd ik minder door te sterven? Als ik weer sterf en vleugels en veren zal krijgen als de engelen; daarna, hoger stijgend dan de engelen, wat je je niet kunt voorstellen, dan zal ik Zijn. Jalal ad Din Rumi


Verzamelde citaten uit de boekenlegger van de Impuls
(Nieuwsbrief voor leden van het Theosofisch Genootschap), 1997-2014.

© 2021 Theosophical University Press Agency