Theosophical University Press Agency

omslag boekH.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen

Deel 3: 1887 – 1889

isbn 9789491433191, paperback, eerste druk 2017, bestel boek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2017  Theosophical University Press Agency, Den Haag

E-boek 2017 PDF (5 mb)


Inhoud

Voorwoord van de vertalers

1887 (vervolg)

Wat zegt een naam? 3
Aforismen 12
De geschiedenis van een planeet 12
Misvattingen 24
Zelfkennis 43
Wil en verlangen 43
De oorsprong van het kwaad 44
De grote paradox 59
Verlangen dat zuiver is gemaakt 62
Tetragrammaton 63
Laat ieder mens zijn eigen werk toetsen 80
Het esoterische karakter van de evangeliën 91
De wetenschap van het leven 133
Lucifer aan de aartsbisschop van Canterbury, Gegroet! 144
Antwoorden op vragen 158
Gedachtewisseling tussen abbé Roca en H.P. Blavatsky 165

De esoterie van de christelijke leer: Schepping zoals onderwezen door Mozes en door de mahatma’s (Abbé Roca) 165
Aantekeningen bij ‘De esoterie van de christelijke leer’ van abbé Roca (H.P. Blavatsky) 179
Antwoord op mw. Blavatsky’s aantekeningen bij de christelijke esoterie 194
Antwoord op abbé Roca’s verkeerde opvattingen over mijn aantekeningen bij de christelijke esoterie 211
Antwoord van abbé Roca op de beweringen van mw. Blavatsky tegen de christelijke esoterie 230

1888

1888 259
Aan de lezers van Lucifer 261
Enkele woorden over het dagelijks leven 266
Wat is waarheid? 270
De drie verlangens 282
Hoe staat het met de verschijnselen? 288
Het levensbeginsel (Navroji Dorabji Khandalawala) 292
Gesprekken over occultisme 300
Occulte trillingen 347
Gesprekken met HPB over occultisme 350
Praktisch occultisme 355
Praktisch occultisme [een reactie] 363
Occultisme tegenover de occulte kunsten 364
Een raadsel in Esoteric Buddhism 376
Waarom lijden de dieren? 381
Theosofie of jezuïtisme? 383
Ster-engel-verering in de rooms-katholieke kerk 398
Psychologie van het oude Egypte 415
De Theosophical Society: haar taak en haar toekomst 421
Loges voor magie 438
Relevante vragen 445
Is theosofie een religie? 448
Over reïncarnatie 462
Is het veroordelen van anderen een plicht? 463
Dialoog tussen de twee redactrices van Lucifer 474

1889

Het jaar is dood, lang leve het jaar! 485
‘Lege vaten klinken het hardst’ 493
De oorsprong van rituelen in de kerk en in de vrijmetselarij 496

Index 537

Illustraties

Omslag Lucifer 4
Graaf Leo N. Tolstoi (1828-1910) 136
Afbeeldingen in de tempel van Luxor van de goddelijke geboorte 183


© 2017 Theosophical University Press Agency