mail Blijf op de hoogte!

Kerngedachten van de theosofie

Al ruim 2000 jaar wordt in het Westen het woord theosofie gebruikt als aanduiding van goddelijke wijsheid of kennis ontleend aan zowel inzicht en ervaring als studie. Het is afgeleid van het Griekse theos (god, godheid) en sophia (wijsheid).

Hoewel de theosofische beweging van deze tijd teruggaat tot Blavatsky en haar leraren, maakt ze deel uit van een spirituele beweging die even oud is als de denkende mensheid. Haar filosofie is een eigentijdse weergave van de eeuwige wijsheid die de essentie is van wetenschap, filosofie en religie. Haar denkbeelden zijn geen dogma's of leringen die men moet aannemen. Theosofische boeken worden niet als openbaringen beschouwd maar als leidraad bij individueel onderzoek.

De kerngedachte van de theosofie is dat alle wezens in essentie één zijn, want alles komt voort uit dezelfde onkenbare bron. Alles leeft en ontwikkelt zich – van de kleinste deeltjes tot planten, dieren, mensen, planeten, sterren en melkwegstelsels. Elk van deze is in zijn kern goddelijk, en evolueert, afhankelijk van zijn ontwikkelingsgraad, op spirituele, mentale, psychische, etherische en fysieke gebieden van bewustzijn en substantie.

Altruïsme en mededogen vloeien voort uit het besef dat we in essentie één zijn. Mensen zijn op het innerlijke gebied onderling nauwer verbonden dan op het fysieke gebied; onze gedachten en gevoelens hebben dan ook een krachtige invloed op anderen. Het ideaal is om het welzijn van de mensheid en van al wat leeft boven de eigen ontwikkeling te plaatsen.

Reïncarnatie en karma zijn twee andere belangrijke kerngedachten van de theosofie, en houden in dat onze karaktereigenschappen en leefomstandigheden worden bepaald door gedachten, daden en verlangens in dit of een vorig leven. We zijn daarom verantwoordelijk voor ons eigen leven, en geen ander wezen – goddelijk of menselijk – kan de gevolgen van ook maar een van onze daden wegnemen of neutraliseren. Ieder van ons is het product van zijn totale verleden en ontwikkelt zich spiritueel door eigen doelgerichte inspanningen gedurende een reeks levens.

Omdat we in het goddelijke zijn geworteld, kunnen we de werkelijkheid zelf ontdekken. Om ons te ontwikkelen moeten we het onderscheid leren kennen tussen waar en onwaar, tussen werkelijkheid en bedrog; we groeien niet door klakkeloos de theorieën van deskundigen te volgen, hoe hooggeplaatst ook. G. de Purucker vergelijkt de onderzoeker van de theosofie met een wetenschapper en voegt daaraan toe:

Is ons niet telkens weer aanbevolen dat we ons geweten moeten raadplegen vóór we iets aanvaarden? Om dat te doen moeten we nadenken; we weten ook dat zelfs al zouden we daarbij door onze eigen blindheid of ons onvermogen een waarheid die ons wordt voorgehouden, verwerpen, we niettemin juist hebben gehandeld, omdat we onszelf en ons geweten trouw zijn gebleven . . . de innerlijke mens begrijpt, en de waarheid zal eens tot trouwe harten doordringen.

Door onze spirituele intuïtie te volgen, activeren we onze latente mogelijkheden. Daarom is het schadelijk anderen te dwingen die denkrichting te volgen die wij als de 'juiste' zien; ieder mens heeft zijn of haar unieke weg van ontplooiing te gaan.

Meer over theosofische kerngedachten.


Het Theosofisch Genootschap

Het Theosofisch Genootschap is de Nederlandse afdeling van de Theosophical Society (Pasadena), een internationale organisatie die mensen ervan bewust wil maken dat al het leven één is en zich wijdt aan onafhankelijk spiritueel onderzoek.

De Theosophical Society werd in 1875 in New York opgericht door Helena P. Blavatsky, Henry S. Olcott, William Q. Judge en anderen. Blavatsky (1831-1891) is de voornaamste kracht achter de theosofische beweging van deze tijd; in haar geschriften en die van haar leraren zijn de belangrijkste ideeën van de filosofie van de beweging tot uitdrukking gebracht. Ze werd geboren in Rusland, en reisde 20 jaar door Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten, waar ze verschillende mystieke en occulte tradities bestudeerde. Over haar leven en werk kan men meer vinden in biografieën zoals HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky door Sylvia Cranston en H.P. Blavatsky en de theosofische beweging door Charles J. Ryan.

De doelstellingen van de Theosophical Society zoals vermeld in de constitutie zijn:

  • Het verspreiden van kennis over de wetten die in het heelal bestaan.
  • Het verspreiden van kennis over de essentiële eenheid van al wat bestaat, en het aantonen dat deze eenheid aan de natuur ten grondslag ligt.
  • Het vormen van een actieve broederschap onder de mensen.
  • Het bestuderen van oude en hedendaagse religies, van wetenschap en filosofie.
  • Het onderzoeken van de ingeboren vermogens in de mens.

De Theosophical Society volgt haar oorspronkelijke programma. Ze organiseert studiegroepen en lezingen, en steunt theosofische bibliotheken. Ze biedt ook een aantal theosofische cursussen voor wie theosofie op een meer gestructureerde manier wil bestuderen. De uitgeverij van de Society, Theosophical University Press (TUP) voorziet in theosofische boeken in het Engels, terwijl TUPA Nederlandse vertalingen daarvan publiceert. Praktisch alle titels zijn gratis online beschikbaar.

Meer over de doelstellingen van de Theosophical Society

Meer over de geschiedenis van de Theosophical Society


Lidmaatschap van het Theosofisch Genootschap

Het lidmaatschap van het Theosofisch Genootschap biedt een kans om samen met geestverwanten die gedachten en ideeën te bestuderen, te verspreiden en te versterken die de mensheid bewuster maken en de oorzaken van het lijden wegnemen.

Van leden wordt verwacht dat ze het hoofddoel van het Theosofisch Genootschap steunen: het bevorderen van de gedachte en het feit dat alle mensen in essentie één zijn, en om hier zo goed mogelijk naar te leven.

Van leden wordt niet verlangd dat ze specifieke leringen of opvattingen aannemen. Het TG staat open voor alle mensen die oprecht op zoek zijn naar waarheid en wijsheid.

Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden, donaties om het werk te steunen zijn op vrijwillige basis.

Als u lid wilt worden van het TG kunt u dit aangeven in een e-mail of brief, of bellen naar onderstaand adres. We zullen u dan het aanmeldingsformulier toesturen. Heeft u nog specifieke vragen, stel die dan gerust.


Donaties

Mede dankzij uw steun kunnen we het theosofisch werk en gedachtegoed in leven houden en toegankelijk maken voor een breder publiek. Donaties zijn welkom op:

IBAN: NL86INGB0000191696
t.n.v.: Stichting Het Theosofisch Werkfonds
Plaats: Den Haag

BIC: INGBNL2A (voor overschrijvingen vanuit het buitenland)

Stichting Het Theosofisch Werkfonds is een ANBI-instelling