Theosophical University Press Agency is de uitgeverij van het Theosofisch Genootschap en probeert met haar literatuur een veelomvattend en evenwichtig beeld te geven van de tijdloze wijsheid.

Overal in de theosofische literatuur staan richtlijnen en wenken hoe een spirituele visie kan worden toegepast in de praktijk van het dagelijks leven. Voortdurend wordt daarin een beroep op ons gedaan om te leven naar onze hoogste aspiraties en voor het welzijn van anderen.

Catalogus online (met links naar de E-boek en online edities)

Download PDF (3 mb)

Blijf op de hoogte!

Meest recente boeken  

Pas verschenen

Mysteriescholen door de eeuwen heen behandelt de geschiedenis, doeleinden en methoden van de mysteriescholen, en bespreekt o.a. de grote en kleine mysteriën, inwijdingsgraden, wegen van inwijding, de broederschap van mededogen en de mysteriescholen van nu.

Pas verschenen

In deel 1 van H.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen zijn chronologisch ruim 60 artikelen van haar opgenomen. Daarin komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod zoals: spiritisme, kabbala, magie, oude beschavingen van Peru, vuurtempel van Bakoe, meer . . .


In deze brieven wijst Blavatsky op de belangrijke taak van de theosofische beweging: aan te tonen dat alle mensen onderling zijn verbonden en één zijn zodat altruïsme en mededogen in de plaats zullen komen van egoïsme.
Meer . . .

Het Dhammapada bevat de essentie van uitspraken die Gautama Boeddha in honderden toespraken heeft gedaan en die kort na zijn dood door zijn arhats en discipelen werden verzameld.
Meer . . .


W.Q. Judge bespreekt op een eenvoudige manier de basisgedachten van de theosofie en licht o.a. de volgende onderwerpen toe: theosofie en de meesters; de zevenvoudige samenstelling van de mens; het astrale lichaam; reïncarnatie; karma; cyclussen; paranormale vermogens . . . Meer . . .

Theosofische inzichten bevat nieuwe vertalingen van zo’n 120 artikelen geschreven door Judge. De meeste artikelen zijn afkomstig uit The Path. Dit tijdschrift was bedoeld om het oude pad naar universele broederschap aan te geven, en H.P. Blavatsky noemde het tijdschrift ‘zuivere buddhi’ of inzicht.
Meer . . .


Voor een goed begrip van de theosofische literatuur is deze woordentolk onmisbaar. Door de hier gegeven toelichtingen op veel gebruikte Sanskriettermen zoals avatara, mahatma, karma, maya, bodhisattva . . .Meer . . .

In deel 1 toont H.P. Blavatsky de gebreken aan van de materialistische wetenschap en laat zien dat alleen de occulte wetenschap paranormale en spiritistische verschijnselen kan verklaren.
Meer . . .


Occulte verhalen neemt ons mee naar de Yamaboeshi in Japan, de sjamanen in Siberië, de derwisjen in Turkije, de witte magiërs van Ierland en de yogi’s en rishi’s van India. Meer . . .

Bevat de essentie van H.P. Blavatsky's meesterwerk De geheime leer. Daaruit zijn fragmenten opgenomen zoals het voorwoord, de proloog, de stanza's van Dzyan, en de samenvatting en conclusie die op de stanza's volgen. Zo krijgt de lezer een beknopt overzicht van de hoofdlijnen van De geheime leer. Meer . . .

De eeuwenoude en beproefde voorschriften in dit boek wijzen de weg op het spirituele pad. De zeven poorten die door zeven sleutels worden geopend en de twee spirituele paden worden beschreven. De keuze voor het onzelfzuchtige pad van de bodhisattva staat centraal. Meer . . .

Volgens de platentektoniek hebben ‘legendarische’ verzonken continenten zoals Atlantis en Lemurië nooit echt bestaan. Ze beweert dat continenten duizenden kilometers kunnen verschuiven, maar dat het verrijzen en verzinken van grote continenten onmogelijk zijn. De platentektoniek ligt echter zwaar onder vuur. Meer . . .

Deze uitgebreide en zeer volledige biografie is het resultaat van 14 jaar onderzoek en schrijven, en geeft een fascinerend verslag van het leven en werk van Helena Blavatsky. Onschatbaar bronnenmateriaal, oorspronkelijk in het Russisch geschreven, werd speciaal voor dit boek vertaald. Meer . . .

Wat zijn de essentiële leringen van de qabbalah, de joodse esoterische wijsheid die gedurende duizenden jaren van leraar aan leerling is overgedragen? Thema's die o.a. worden besproken: de emanatie van het heelal, de sefiroth-levensboom en zijn symboliek betreffende de kosmos en de mens, de vier werelden van schepping, de vier Adams of hemelse archetypen. Meer. . .


Een moderne presentatie van de oude universele wijsheid, gebaseerd op De geheime leer van H.P. Blavatsky. Onderwerpen die o.a. worden besproken: tijd, ruimte en het grenzeloze; de twaalf heilige planeten; bewustzijnstoestanden na de dood; inwijding en het spirituele pad; boeddha’s, avatara’s en de hiërarchie van mededogen. Meer. . . De Purucker doet een beroep op de leerling (en de lezer) om een ruimere visie te ontwikkelen op de mens en de kosmos en neemt misverstanden over esoterische onderwerpen weg. Sommige vragen gaan over het spirituele pad en esoterische training, andere over diepgaande leringen zoals de monadenleer en de tocht die de mens en andere entiteiten maken in een zich ontvouwend heelal. Meer . . .

Door de heldere vertaling van de belangrijkste liederen van de Poëtische of Oudere Edda en de toelichtingen en aantekeningen van Elsa-Brita Titchenell wordt de tijdloze wijsheid van de skalden (leraren) begrijpelijk.
De verhalen over goden en helden, elfen en dwergen, reuzen en levensbomen worden met behulp van theosofische sleutels ontcijferd. Meer. . .

Het lot van de vorsten van Dyfed: Dit sprookjesachtige epos is gebaseerd op de mythe van Pwyll en Rhianon uit het vorstendom Dyfed in Wales, een verhaal uit het in de 12de eeuw op schrift gestelde Mabinogion. Daardoorheen heeft de auteur andere elementen uit oorspronkelijke Welshe en Ierse geschriften gevlochten.


Duizend lichten aansteken geeft een heldere kijk op de kernvragen van het menselijk bestaan. Met warmte en begrip schrijft Grace F. Knoche over onderwerpen zoals evolutie, het ontwaken van het denkvermogen, reïncarnatie, dood en ziekte, karma en genade.

Het levensraadsel: Amnéus geeft een boeiende en vlot leesbare presentatie van de tijdloze beginselen van de oude wijsheid. Vooral stimulerend zijn de voorbeelden uit het dagelijks leven aan de hand waarvan hij ingaat op vragen over de dood, reïncarnatie, karma en onze verschillende bewustzijnsstadia.
Geschikt als eerste kennismaking met theosofie!


Levensvragen: In dit mooie boekje worden moeilijke onderwerpen in eenvoudige taal besproken: het pad naar het hart van het heelal; ouderdom, ziekte en dood; de innerlijke god; egoïsme als de grote ketterij van afgescheidenheid; liefde, het cement van het heelal; het chela-pad; en de boeddha’s van mededogen.

Deze verzameling brieven van Judge laat zien welke beproevingen de oprechte zoeker op het spirituele pad ontmoet en hoe moeilijkheden kunnen worden overwonnen. Telkens opnieuw moedigt Judge ons aan om onopvallend maar standvastig onze medemens te helpen.


De esoterische traditie bespreekt o.a. de volgende onderwerpen: symboliek en mystiek, de mysteriën van de innerlijke samenstelling van de mens, esoterische scholen, grote zieners en wijzen, de relatie tussen wetenschap en esoterie. Tevens wordt uitgebreid besproken hoe het reïncarnatieproces in zijn werk gaat.

Wind van de geest: Thema’s die onder meer worden besproken: lot en vrije wil; verdwenen continenten en onze Atlantische erfenis; gezond verstand in het gezin; de geestelijke waarde van altruïsme; het maken van fouten; drie stadia van het waarnemen van de waarheid; de orakels uit de oudheid; het overwinnen van angst; hoe kan men reïncarnatie bewijzen?


Waar komen we vandaan? Wie zijn we? Waarom zijn we hier? Wat is het doel van het leven? Mens, vonk der eeuwigheid verkent deze vragen met als uitgangspunt dat verdieping van ons inzicht altijd mogelijk is. De goden wachten op ons: Katherine Tingley legt de nadruk op het belang van een liefdevolle en verstandige opvoeding, wereldvrede, bevrijding van dogma’s, hervorming van het strafrecht, en de verantwoordelijkheid van ieder van ons voor zichzelf en voor anderen.

De occulte regels in Licht op het pad wijzen de weg naar het bevrijden van de ziel van aardse verlangens, waardoor de mens meester over zichzelf wordt. Door de gouden poort bevat nadere toelichtingen over het zoeken naar genot, het mysterie van de drempel, de eerste poging, de betekenis van pijn en het geheim van kracht. In korte toegankelijke artikelen komen allerlei onderwerpen aan bod die verband houden met de geheime kennis uit de oudheid. De auteur graaft diep in de leringen van de klassieke tradities van Azië en het Midden-Oosten en licht de betekenis ervan toe. Meer. . .

Dit boek voorziet in de behoefte aan een duidelijke toelichting van HPB’s meesterwerk De geheime leer.
Het bevat een reeks lezingen die in besloten kring werden gehouden. Na toelichting van de drie fundamentele grondstellingen waarop Blavatsky’s boek is gebaseerd, geeft De Purucker commentaar op belangrijke passages uit dit werk.
Meer. . .
In 1885 publiceerde de Society for Psychical Research een rapport, geschreven door Richard Hodgson, waarin Mw. Blavatsky werd gebrandmerkt als ‘een van de meest begaafde, vindingrijke en interessante bedriegers in de geschiedenis’.
Meer. . .

Theosophical University Press Agency (TUPA)
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag, 070-3231776