Theosophical University Press Agency

Omslag boekBron van het occultisme

G. de Purucker

Vertaling van: Fountain-Source of Occultism, 1974

isbn 9789070328726, gebonden, 2006, bestel boek

1ste druk 1990
2de herziene druk 2006

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2006  Theosophical University Press Agency, Den Haag

E-boek 2010 PDF (7,7 MB)


Inhoud

Voorwoord

1. De oorspronkelijke wijsheidsleer

Het doorgeven van het licht
Spirituele verlichting tegenover psychische illusies
Het stille, smalle pad
Geloftekoorts en de spirituele wil

2. Discipline gaat aan de mysteriën vooraf

Esoterische discipline
Meditatie en yoga
De paramita’s en het verheven achtvoudige pad
De inwijdingscyclus

3. Ruimte en de leer over maya

De leegte en de volheid
Het grenzeloze in oude kosmogonieën
De ruimten van de Ruimte
Ruimte, tijd en duur
Kosmische werkelijkheid en mahamaya
Parabrahman-mulaprakriti
Manvantara: een droom, een maya
Hindoe-opvattingen over maya
Spirituele werkelijkheid en door het denkvermogen voortgebrachte illusie

4. Melkwegstelsels en zonnestelsels: hun ontstaan, bouw en bestemming

Het heelal: een levend organisme
Dagen en nachten van Brahma
Het ontstaan van een universeel zonnestelsel
De hemelzodiak en de geboorte van een zonnestelsel
Raja-zonnen en het kosmische Ei van Brahma
Wederbelichaming van een planeetketen
De twaalf fohatische magnetismen
Diagram: bolzodiak
De bolzodiak
Het aurische ei: kosmisch en microkosmisch
Het astro-theogonische aspect van de kosmos
De occulte fysiologische structuur van het zonnestelsel
De oorzakelijke aard van cyclussen
Cyclische tijdsperioden
Rascyclussen en -yuga’s

5. Hiërarchieën en de leer over de emanaties

Vanuit het paranirvana naar het manvantara
De kosmische geest in pralaya en manvantara
De drie logoi
Fohat, de dynamische energie van de kosmische ideatie
Over de gnostische aeonen
De leer over svabhava
Geluid, kleur en getal
Architecten en bouwers
De lipika’s

6. Onzichtbare werelden en hun bewoners

Patronen bij het vormgeven van werelden
Het ontrollen van de kosmische elementen
Elementalen, de nakomelingen van de kosmische elementen
De tattva’s en de zeven zintuigen van de mens
De geboorte van een bol
Bewustzijnsgebieden en bewustzijnstoestanden
Loka’s en tala’s
Diagram: loka’s en tala’s
De menselijke levensgolf in de loka-tala’s
Verweving van loka’s en tala’s
Monaden, bewustzijnscentra
De klassen van monaden
Het drievoudige evolutieplan

7. De leer over de sferen

Het hart van de zon – een godheid
Zonnevlekken en de circulaties in het zonnestelsel
Magnetisme van zon en aarde
Het triadische leven van Vader Zon
De twaalf heilige planeten
Aard en kenmerken van de planeten
Asteroïden, meteoren en kosmisch stof
De maan
De planeet van de dood
Levensgolven en de binnenronden
Interplanetair nirvana en interbol-nirvana
Sishta’s en manu’s

8. Goden – monaden – levensatomen

Wie zijn de goden?
De evolutiereis van de monaden
Levensatomen, hun oorsprong en bestemming
Erfelijkheid en de levensatomen
De transmigratie-leer
De oorzaak van ziekte
De mens is zijn eigen karma
Is karma ooit onverdiend?
Goed en kwaad

9. Relaties tussen de kosmische en de menselijke constitutie

Het aurische ei, zijn aard en functie
Monaden, ego’s en zielen
Diagrammen: aurisch ei mens | aurisch ei kosmos
Het aurische ei en de beginselen van de mens
Vele monaden in de mens
Verloren zielen en het pad van de linkerhand
Occulte fysiologie

10. De hiërarchie van mededogen

De stille wachters
De drie gewaden
De menigte dhyani-chohans
De avatara – een spirituele gebeurtenis
Upapadaka- en anupapadaka-avatara’s
Avatara’s van Maha-Vishnu en Maha-Siva
Jezus de avatara
Het avesa-vermogen
De Tibetaanse lamaïstische hiërarchie
Vijfde- en zesde-ronders
Boeddha’s en bodhisattva’s
Gautama de Boeddha
Onze spirituele thuisbasis

11. De dood en de circulaties in de kosmos – 1

De eenheid van alle leven
De oorzakelijke aspecten van de dood
Het proces van ontlichaming
Het panoramische visioen
De prana’s of levensessenties
De fysieke dood – een elektromagnetisch verschijnsel
Kamaloka en de tweede dood
De vier bewustzijnstoestanden
Het oude spiritualisme tegenover het moderne spiritisme
De aard van het kamarupa

12. De dood en de circulaties in de kosmos – 2

De aard en kenmerken van devachan
De duur van de devachanische periode
Devachan en de bollen van de planeetketen
Nirvana
Slaap en dood zijn broeders
Door de poorten van de dood
Het proces van wederbelichaming
Binnen- en buitenronden
Interplanetaire omzwervingen
Terugreis van het zich wederbelichamende ego

Aantekeningen

Aanhangsels

De precessiecyclus
Diagram 1 | Diagram 2
De macht van geluid
De vier heilige jaargetijden
HPB
Boodschappers van de loge – de insignia majestatis
Narada


© 2022 Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag