Dhammapada – wijsheid van de Boeddha
Nederlands-Pali editie gebaseerd op
de Engelse vertaling van Harischandra Kaviratna

Vertaling van: Dhammapada – wisdom of the Buddha

isbn 9789491433085, gebonden, bestel boek

1ste druk 1985 (isbn 9789070328092)
2de druk 1998
3de herziene druk 2014

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

In de online-editie zijn de diacritische tekens verwijderd om zoeken te vereenvoudigen. Voor weergave mét diacritische tekens en de originele Pali-tekst zie het gedrukte boek of het E-boek.

© 2014  Theosophical University Press Agency, Den Haag

E-boek 2014 PDF (1,5 MB)

 


Inhoud

Voorwoord
Opmerking van de Nederlandse vertaler
Inleiding
Woord van dank
Palmblad-manuscript

Canto’s

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

De tweelingverzen
Over waakzaamheid
Het denken
De bloemen
De dwaas
De wijze
De heilige
De duizenden
Het kwaad
De strafstok
Ouderdom
Het zelf
De wereld

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
De verlichte
Geluk
Plezier
Boosheid
Onvolkomenheid
De rechtvaardige
Het pad
Verzen van allerlei aard
De hel
De olifant
Dorst naar het leven
De bedelmonnik
Wie is brahmaan?

Woordenlijst
Appendix
Over Harischandra Kaviratna

 


Dhammapada

© 2014  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag