Theosophical University Press Agency

omslag boekAspecten van de occulte filosofie

G. de Purucker

isbn 9789070328481, gebonden, eerste druk 1999 | bestel boek

Oorspronkelijke titel: Studies in Occult Philosophy

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2021 Theosophical University Press Agency, Den Haag

E-boek 2010 PDF (10 mb)


Inhoud

Voorwoord Samenstellers

Handelingen van de loge van het hoofdkwartier van de Theosophical Society

Esoterische verwijzingen naar cyclussen

Centraal-Azië, de bakermat van ons ras

Meer licht op H.P. Blavatsky

Over Cagliostro

De zes grote scholen van de Ouden

Het wortelras en zijn onderverdelingen

Na kaliyuga – ?

Opmerkingen over de aard van ons vijfde ras

Elementalenrijken en kosmische elementen

De leer van svabhava

De zevenvoudige zeven beginselen

De oorsprong van het christendom

De beginselen in de constitutie van een boeddha

De neergaande boog en de opgaande boog

Symboliek in het verhaal van Jezus

Kansen in het kaliyuga

De eucharistie

‘Er is geen eeuwig onveranderlijk beginsel in de mens’

Planeetketens en beginselen

Ontwikkeling van de beginselen van de mens in de ronden

De mystieke tempel van Salomo

Hoe de ziel van de mens naar de aarde terugkeert

Het levenssurplus

Meer over het levenssurplus

De vier dieren uit het boek Openbaring

Apen, mensapen en de vroege mens

Het kind weerspiegelt het ras

De eerste verzen van Genesis

Overblijfselen uit neolithische en paleolithische tijden

De oorsprong van goed en kwaad

Wat zijn kosmische stralen?

Niet mijn wil, maar de uwe geschiede

Goed en kwaad

De levensperiode van een planeetketen

Evolutie tot in het mensenrijk - I

Evolutie tot in het mensenrijk - II

Evolutie tot in het mensenrijk - III

Het sluiten van de deur naar het mensenrijk

Maan- en agnishvatta pitri’s

De monaden in de mens

Over absoluut licht

Loka’s en tala’s

Geweten en intuïtie

Wortelrassen en levensgolven

De zeven kleuren van het spectrum

Vereisten voor het chelaschap - I

Vereisten voor het chelaschap - II

Onderwerpen uit ‘De Geheime Leer’

Mislukkingen uit vroegere ronden

De incarnatie van de hoogste zeven

De geboorte van de zonen van wijsheid

Het grote offer

Sferen van verwachting

Asura’s en sura’s

De zeven embryonale mensheden

Manasaputra’s, maanpitri’s, dierlijke monaden, enz.

De krachten van het heelal

Onderwerpen uit ‘De Mahatma Brieven’

Tsong-kha-pa en de planeetgeesten

Verwijzingen naar de geschiedenis van de wortelrassen

Geestelijke mislukkingen

Overeenkomsten in de ronden

Alle dingen dragen bij aan alle dingen

Processen na de dood

‘De toren van oneindig denken’

Is het nodig het kwade te ervaren?

Avalokitesvara - de goddelijke tegenwoordigheid

Elementalen en elementaren, enz.

Warmte en koude op Jupiter, enz.

Kometen en meteoren

Wat zijn de sishta’s?

Verschillen in de tweede ronde

De 777 belichamingen

Het bouwen van de bollen

Devachan en de zeven beginselen

Licht uit het oosten

De laatste ogenblikken voor en na de dood

Manvantara’s, kalpa’s, enz.

De aard van het buddhi-beginsel

De leer over tulku’s

Boeddha’s en bodhisattva’s

Occultisme en paranormale verschijnselen

Een overzicht van de leringen over de planeetketens

Onsterfelijkheid en continuïteit

Is het juist om mensen te hypnotiseren?

Vragen en antwoorden

De drie grondstellingen van De Geheime Leer

Vingerafdrukken en reïncarnatie

Mahayuga’s in een manvantara

Levensenergieën van de maan naar de aarde

De wetenschappelijke reden om niet over anderen te oordelen

‘De vader, de zoon en de heilige geest’

Waar het kristalkijken op berust

De werkelijke geboortedatum van Jezus

Concentratie en meditatie

De aard van de Tibetanen

De Tibetanen van nu

De zeven oorspronkelijke mensengroepen

Cyclische voortgang, geen herhaling

Is de zon heet of koud?

Werd de T.S. te vroeg gesticht?

Fossielen uit de derde ronde

Hart en intellect zijn nodig in de theosofie

De aard van de kosmische ether

De oude taal Senzar

De oorsprong van de Amerikaanse indianen

Microsomen en centrosomen

Arctische oorsprong van plant en dier

Het hart, het meest ontwikkelde orgaan

Leringen over chakra’s zijn esoterisch

Is de neergaande boog onvermijdelijk slecht?

De levensbeschrijving van Krishna, een allegorie

Autonomie van een theosofische loge

Radioactiviteit en de ronden

Vier klassen van manasaputra’s

Het boek van Dzyan

Het orakel van Delphi

De deur naar het mensenrijk

Parthenogenetische reproductie van konijnen

Theosofie en occultisme

Lijden in het dierenrijk

Vegetarisme

De meesters zijn niet onfeilbaar

Het absolute

Dagen en nachten van Brahma

Elk wortelras heeft zijn kaliyuga

De paradox van de manasaputra’s

Ware meditatie

Twaalf bollen in een keten

Keren theosofen zich van de maatschappij af?

Opmerkingen over hemel en hel

De mens: een menigte monaden

Het overlappen van geologische tijdperken

Soefisme en theosofie

Geen communicatie met de doden

Godheid, geest en ziel

Argumenten voor reïncarnatie

Een fundamenteel middel tegen het lijden

Intellectuele belangstelling voor theosofie

Gebeden en smeekbeden

Ethiek zowel als intellect

Onderrassen van het vijfde wortelras

Metafysica van het bewustzijn en de aard van het lijden

Plichten niet onverenigbaar

De aard van de godheid

Gewelddadige methoden onverstandig

Waarom werden De Mahatma Brieven gedrukt?

Theosofie en het mahayanaboeddhisme

Het absolute, een betrekkelijke term

Is het geestelijke ego onsterfelijk?

De meesters grijpen niet in

De geïnspireerde Dante

Het vele en het ene in de mens

Het manasaputrische licht

Hoe moet men omgaan met wanhoop en depressiviteit

Laat hen die in kamaloka zijn met rust

Het kama-beginsel bij mediums

Gedachten zijn elementale wezens

Zielen en monaden

Het tweevoudige aspect van manas

Het absolute en het oneindige

De zeven beginselen

De oude Egyptenaren

De toekomst van het christendom

Waarachtig mens zijn

Op zoek naar een leraar

De betekenis van Osiris en Isis

Het symbool van de gevleugelde bol

Theofanie, theopneustie, theopathie

Het verwerpen van een boodschap van een leraar

Verbeelding en fantasie

Pantheïsme en universeel bewustzijn

De betekenis van de term Chaldeeërs

Het oude Amerika, Egypte en India

Beschavingen uit de prehistorie

De ouderdom van de grote piramiden

Svabhava en de monade

Reïncarnatie en het vroege christendom

De drie logoi

Tegen medische inenting

De aard van het kwaad en de vrije wil in de mens

Plato over twee wereldzielen

Het mysterie van de pratyekaboeddha

Het noordpoolcontinent

Het schrijven van de vier evangeliën

Suggestie en autosuggestie

De mens gemaakt naar zijn eigen beeld

De ziel, het intermediaire beginsel

De leer van de drie-eenheid

Leren door te lijden

De symboliek van de slang

De betekenis van de swastika

De zeven juwelen van wijsheid

Het vraagstuk van de schepping

De evolutionaire drang

Uitleg over de ‘groepsziel’

Waar ben ‘ik’?

Verloren zielen, achterblijvende ego’s en de afdaling van de stof

Twijfelachtige waarde van bepaalde visioenen

Drie soorten dood

De doden en onze gebeden

Het leven vergeleken met een spel kaarten

Bewijs van toestanden na de dood

Reïncarnatie en de wereldbevolking

De nachtmerrie van de oorlog

Denken en fantaseren

De geestelijke toestand van nirvana

Het denken, de vernietiger van de werkelijkheid

Maanpitri’s vóór de vierde ronde

Manasaputra’s vóór de vierde ronde

De betekenis van fohat

Rasboeddha’s

Een planeet en haar satellieten

De straf voor afgescheidenheid

De betekenis van dromen

De theosofische houding tegenover het spiritisme

Magnetische genezing op afstand

Kleinere paden naar de waarheid

Over groepszielen

Een verkeerde opvatting over tweelingzielen

Geen historische gegevens over Jezus

Duistere oorsprong van de evangeliën

Waarschuwingen in dromen

Prajapati’s, amshaspends, kabiri, enz.

De logos als individu en hiërarchie

Naties en rassen als entiteiten

De toren van babel

Pythagorische geboden

Evolutie en het beheersen van de levensatomen

De praktische betekenis van filosofisch denken

Lengte van het verblijf in kamaloka

Het vormen van het kamarupa

De maan, een zevenvoudig kamarupa

Niet alle planeten hebben kamarupa’s

Enkele problemen betreffende devachan

Het bekorten van devachan

Verering van de innerlijke godheid

De lamaïstische opvolging in Tibet

Geen vergeving van zonden

Hiërarchieën binnen hiërarchieën

Iemand van het leven beroven

Zelfbewustzijn in de derde ronde

Een geval van snelle reïncarnatie of helderziendheid

De toestand na de dood bij zelfmoord

De relatie van de mens tot het twaalfvoudige zonnestelsel

Troost bij de dood

De dood op het slagveld of door een ongeval

Hoe oud zijn de filosofische scholen van de hindoes?

Geneesmethoden en karma

Stralingsoctaven op de kosmische schaal

Theosofische opvatting over dichtheid

Marie Corelli

Het voorspellen van de toekomst

Het mysterie van de groeiende plant

Individualiteit en persoonlijkheid

Onsterfelijkheid en goed en kwaad

Centra van de oude mysterieleringen

Een reeks Zarathustra’s

De mysteriescholen van nu

Hoe oud is het Indo-Europese ras?

Het bewustzijn na de dood

De occulte leer over het ego

De plaats van het Mahabharata en het Ramayana

De betekenis van aum

De term paramita

Was het christendom verantwoordelijk voor de duistere Middeleeuwen?

De tien avatara’s van Vishnu

Is hypnose ooit gerechtvaardigd?

Trilling, cohesie en aantrekking

Plato over reïncarnatie

De ingewikkelde aard van de mens

Vlees eten versus vegetarisme

De monade en de monadische essentie

Soorten devachan

Kunnen wij een entiteit in kamaloka helpen?

Natuurrampen als middel om het evenwicht te herstellen

Karma en zwakzinnigheid

Pygmeeën, toda’s, eskimo’s, negers

De oorsprong van de Surya-Siddhanta

Naar binnen zien

Heeft Jezus geleden?

De Purana’s en de grote heldendichten van India

Het scheiden van de seksen

Kabbalistische en theosofische beginselen

Androgyn en hermafrodiet

De verleiding van Jezus

Het lot van het dierenrijk

Boeddhisme en theosofie

Hoe kan men zijn goeroe vinden?

Incarneren wij ooit als dieren?

Cyclussen in China

Spiritisme

Euthanasie

Evolueren wij in de eeuwigheid

De houding van theosofen tegenover de militaire macht

De juiste betekenis van pantheïsme

Jezus en Boeddha

Het oneindige altijd in beweging zijnde leven

De legende van Lao-tse

De oude Pali-taal

Boeddhisme, brahmanisme en de Advaita-Vedanta

De positie van Mohammed

Kwaad, het conflict tussen willen

De onzichtbare metgezellen van kinderen

Cyclussen binnen cyclussen

Achtergronden van het precipiteren van de brieven van de meesters en de aanval op H.P.B. door de gebroeders Hare

Het leven van de leraren in duisternis gehuld

Het nalaten van daden van barmhartigheid

Sympathie door lijden


© 2021 Theosophical University Press Agency