Theosophical University Press Agency

omslag boekTheosofische inzichten

W.Q. Judge

isbn 9789491433016, gebonden, eerste druk 2012, bestel boek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2023  Theosophical University Press Agency, Den Haag

E-boek 2012 PDF


Inhoud

Voorwoord vertalers

Artikelen uit The Path

Gedachten over het ware theosofische pad

Karma

De invloed van de omgeving

Door de gouden poort

Beschouwingen over magie

Astrale bedwelming

Mediumschap

Het pad van handelen

Geef ons één feit

Het ontwikkelen van concentratie

De drie bewustzijnsgebieden van het menselijk leven

Reïncarnatie

Vormt erfelijkheid een probleem?

De wachter op drempel

Het theosofische dieet

Spirituele gaven en het ontwikkelen ervan

Occulte vermogens en het verwerven ervan

Losse aantekeningen

Occultisme te koop aanbieden

Universele toepassingen van leringen

Cyclussen

Het bestuderen van theosofie

Onze zon en de ware zon

Is karma alleen maar straf?

De allegorische parasol

De zevenvoudige indeling

Occultisme – wat is dat?

Veel lezen, maar weinig nadenken

Het zich herinneren van de ervaringen van het ego

Praktische theosofie

Twee verloren sleutels: De Bhagavad Gita – de dierenriem

Tref het doel

Devachan

Vorst Talleyrand – Cagliostro

Moeten we helderziendheid onderwijzen?

Theosofie en de Theosophical Society

HPB ∴ – Een collega met een leeuwenhart gaat heen

Is armoede slecht karma?

Het materialiseren van ‘geesten’

Zijn we in de steek gelaten?

Verschillende werkwijzen in de theosofie

De synthese van de occulte wetenschap

Schijnheiligheid of onwetendheid

Dogmatisme in de theosofie

‘Metafysische genezing’

Bevestigingen en ontkenningen

De toekomst en de Theosophical Society

Het doden van dieren

Hypnotisme en het hogere zelf

Misleiding bij helderziendheid

Duidelijke sporen van theosofie

Gedachten over karma

Wat onze Society vooral nodig heeft

Genezing van ziekten

Spiritualisme vroeger en nu

Teruggedreven ziekten komen weer tevoorschijn

Steden onder steden

Reïncarnatie in de Bijbel

Verbeeldingskracht en occulte verschijnselen

Een commentaar op de Gayatri

De adepten

Vrienden of vijanden in de toekomst

Wat de meesters hebben gezegd

De aardketen van bollen

Aforismen over karma

Devachan

De mahatma’s als ideaal en werkelijkheid

Spiritisme

Betovering

Meesters, adepten, leraren en leerlingen

Alinea’s met waarschuwingen

Over islam

De adepten en de moderne wetenschap

Occulte vaardigheden

Spiritisme: een ‘geest’ doet mededelingen over materialisaties

Asceten die verdwijnen wanneer ze dat willen

Hypnotisme

Reïncarnatie in het jodendom en in de Bijbel

Onheilsvoorspellingen

Reïncarnatie van dieren

Gesprekken met HPB over occultisme

De rode rajputs

Het mysterie en het lot van de maan

Punten van overeenkomst in alle religies

Een telefoon in de oudheid

Bewijzen van het verborgen zelf

Enorme monumenten uit het verleden

Mededelingen van ‘geesten’

Zal de hulp van de meesters in 1898 worden ingetrokken tot 1975?

Kometen

Gunstige en ongunstige omstandigheden in het leven

De theosofische beweging

Theosofie en de doodstraf

Ieder lid een centrum

Mechanische theosofie

Beweren Jezus te zijn

Artikelen uit Theosophy

HPB werd door de meesters niet in de steek gelaten

Cyclische indrukken, cyclische terugkeer en onze evolutie

Verborgen aanwijzingen in De geheime leer (Uit The Path, 1891-92)

Artikelen uit The Theosophist

De ethische wet van compensatie

De adepten in Amerika in 1776

Zijn de ‘Sprookjes van 1001 nacht’ allemaal verzonnen?

Jakob Böhme en de geheime leer

Artikelen uit Lucifer

‘De uwe tot in de dood en daarna, HPB’

Enkele gedachten over de toekomst

Mesmerisme

Omhulsels van de ziel

‘Blavatskianisme’ te pas en te onpas

Artikelen uit The Irish Theosophist

Meditatie, concentratie en wil

De cyclus waarvan het einde nadert

Drie verheven denkbeelden

Artikelen uit andere bronnen

Wat is occultisme?

Occultisme

De esoterische ‘zij’

Over argumenteren

De illusie van tijd en ruimte

Het Wereldparlement van Religies

Universele broederschap een feit in de natuur

Een korte schets van de theosofie

Overzichten van de theosofie

Theosofie in vogelvlucht

Echo’s uit het Oosten

William Quan Judge: een biografische schets (Kirby Van Mater)

Illustraties

William Quan Judge 1851-1896

William Quan Judge spant de boog

Alessandro Cagliostro 1743-1795(?)

William Quan Judge en Henry Steel Olcott

Jakob Böhme 1575-1624

Foto door HPB gestuurd aan prof. Hiram Corson

Franz Anton Mesmer 1734-181

Helena Petrovna Blavatsky 1831-1891 (Sarony, ca. 1877)


© 2023 Theosophical University Press Agency