Theosofische inzichten
Artikelen van W.Q. Judge

isbn 9789491433016, gebonden, eerste druk 2012, bestel boek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2012  Theosophical University Press Agency, Den Haag

E-boek 2012 PDF (6 MB)

 

Inhoud

Voorwoord vertalers

Artikelen uit The Path

Gedachten over het ware theosofische pad
Karma
De invloed van de omgeving
Door de gouden poort
Beschouwingen over magie
Astrale bedwelming
Mediumschap
Het pad van handelen
Geef ons één feit
Het ontwikkelen van concentratie
De drie bewustzijnsgebieden van het menselijk leven
Reïncarnatie
Vormt erfelijkheid een probleem?
De wachter op drempel
Het theosofische dieet
Spirituele gaven en het ontwikkelen ervan
Occulte vermogens en het verwerven ervan
Losse aantekeningen
Occultisme te koop aanbieden
Universele toepassingen van leringen
Cyclussen
Het bestuderen van theosofie
Onze zon en de ware zon
Is karma alleen maar straf?
De allegorische parasol
De zevenvoudige indeling
Occultisme – wat is dat?
Veel lezen, maar weinig nadenken
Het zich herinneren van de ervaringen van het ego
Praktische theosofie
Twee verloren sleutels: De Bhagavad Gita – de dierenriem
Tref het doel
Devachan
Vorst Talleyrand – Cagliostro
Moeten we helderziendheid onderwijzen?
Theosofie en de Theosophical Society
HPB ∴ – Een collega met een leeuwenhart gaat heen
Is armoede slecht karma?
Het materialiseren van ‘geesten’
Zijn we in de steek gelaten?
Verschillende werkwijzen in de theosofie
De synthese van de occulte wetenschap
Schijnheiligheid of onwetendheid
Dogmatisme in de theosofie
‘Metafysische genezing’
Bevestigingen en ontkenningen
De toekomst en de Theosophical Society
Het doden van dieren
Hypnotisme en het hogere zelf
Misleiding bij helderziendheid
Duidelijke sporen van theosofie
Gedachten over karma
Wat onze Society vooral nodig heeft
Genezing van ziekten
Spiritualisme vroeger en nu
Teruggedreven ziekten komen weer tevoorschijn
Steden onder steden
Reïncarnatie in de Bijbel
Verbeeldingskracht en occulte verschijnselen
Een commentaar op de Gayatri
De adepten
Vrienden of vijanden in de toekomst
Wat de meesters hebben gezegd
De aardketen van bollen
Aforismen over karma
Devachan
De mahatma’s als ideaal en werkelijkheid
Spiritisme
Betovering
Meesters, adepten, leraren en leerlingen
Alinea’s met waarschuwingen
Over islam
De adepten en de moderne wetenschap
Occulte vaardigheden
Spiritisme: een ‘geest’ doet mededelingen over materialisaties
Asceten die verdwijnen wanneer ze dat willen
Hypnotisme
Reïncarnatie in het jodendom en in de Bijbel
Onheilsvoorspellingen
Reïncarnatie van dieren
Gesprekken met HPB over occultisme
De rode rajputs
Het mysterie en het lot van de maan
Punten van overeenkomst in alle religies
Een telefoon in de oudheid
Bewijzen van het verborgen zelf
Enorme monumenten uit het verleden
Mededelingen van ‘geesten’
Zal de hulp van de meesters in 1898 worden ingetrokken tot 1975?
Kometen
Gunstige en ongunstige omstandigheden in het leven
De theosofische beweging
Theosofie en de doodstraf
Ieder lid een centrum
Mechanische theosofie
Beweren Jezus te zijn

Artikelen uit Theosophy

HPB werd door de meesters niet in de steek gelaten
Cyclische indrukken, cyclische terugkeer en onze evolutie

Verborgen aanwijzingen in De geheime leer (Uit The Path, 1891-92)

Artikelen uit The Theosophist

De ethische wet van compensatie
De adepten in Amerika in 1776
Zijn de ‘Sprookjes van 1001 nacht’ allemaal verzonnen?
Jakob Böhme en de geheime leer

Artikelen uit Lucifer

‘De uwe tot in de dood en daarna, HPB’
Enkele gedachten over de toekomst
Mesmerisme
Omhulsels van de ziel
‘Blavatskianisme’ te pas en te onpas

Artikelen uit The Irish Theosophist

Meditatie, concentratie en wil
De cyclus waarvan het einde nadert
Drie verheven denkbeelden

Artikelen uit andere bronnen

Wat is occultisme?
Occultisme
De esoterische ‘zij’
Over argumenteren
De illusie van tijd en ruimte

Het Wereldparlement van Religies

Universele broederschap een feit in de natuur
Een korte schets van de theosofie

Overzichten van de theosofie

Theosofie in vogelvlucht
Echo’s uit het Oosten

William Quan Judge: een biografische schets (Kirby Van Mater)

 

Illustraties

William Quan Judge 1851-1896
William Quan Judge spant de boog
Alessandro Cagliostro 1743-1795(?)
William Quan Judge en Henry Steel Olcott
Jakob Böhme 1575-1624
Foto door HPB gestuurd aan prof. Hiram Corson
Franz Anton Mesmer 1734-181
Helena Petrovna Blavatsky 1831-1891 (Sarony, ca. 1877)